Preskočiť na obsah

Telesná a športová výchova

Telesná a športová výchova ako predmet predstavuje jeden zo základných pilierov projektu Aktívna škola. Jedným z hlavných cieľov vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je pochopiť význam pohybu ako esenciálnej súčasti každodenného života a jeho vplyv na duševné a fyzické zdravie.

Pohybovú aktivitu by mali žiaci vnímať ako primárnu možnosť trávenia voľného času. Pre začlenenie pohybovej aktivity do každodenného života je nevyhnutné osvojiť si pohybové zručnosti v rôznych oblastiach pohybových a športových aktivít, ktoré budú následne vytvárať priestor pre rozvoj pohybovej gramotnosti a celoživotných pohybových kompetencií (Vzdelávanie pre 21. storočie, 2022).

Benefity:

Výzvy:

 • zvýšiť povedomie o dôležitosti a nezastupiteľnosti TaŠV, čo bude viesť k prirodzenému navýšeniu počtu hodín telesnej a športovej výchovy (bez kvantity niet kvality)
 • venovať väčšiu pozornosť pohybovej gramotnosti a pohybovým kompetenciám
 • vytvoriť efektívny nástroj na hodnotenie kvality telesnej a športovej výchovy
 • pripravovať učiteľov na zabezpečenie kvalitnej telesnej a športovej výchovy (kvalifikácia, pregraduálna príprava, ďalšie vzdelávanie učiteľov) (QPE UNESCO, 2016)

Čo robí aktívna škola

 • Škola využíva disponibilné hodiny na navýšenie počtu hodín TaŠV na 1. a 2. stupni.      
 • Škola sa zapojila do projektu MODULY alebo Tréneri v škole.                       
 • Škola využíva iný program zameraný na skvalitnenie hodín TaŠV.                              
 • Realizuje program zameraný na bezpečnosť a prevenciu úrazov pri cvičení.                     
 • Počet oslobodených žiakov z TaŠV na 1. a 2. stupni (resp. príslušné ročníky osemročných gymnázií) je…
 • Škola zisťuje a vyhodnocuje úroveň telesnej zdatnosti žiakov.                    
 • Pravidelným obsahom ZRPŠ je aj informácia pre rodičov o výsledkoch žiakov na hodinách  TaŠV.
 • Škola využíva evaluačné nástroje na hodnotenie kvality TaŠV.                    
 • Na 1. a 2. stupni školy vyučujú TaŠV iba kvalifikovaní učitelia.                       
 • Učitelia TaŠV absolvujú pravidelné vzdelávania, zamerané na inovatívne formy vzdelávania.

Odporúčania

 • Zintenzívniť komunikáciu s vedením škôl v oblasti podpory priestorového a materiálneho zabezpečenia pre výučbu TaŠV.

 • Zapojiť do projektu Aktívna škola čo najviac škôl a postupne implementovať systém manažmentu kvality pohybu na školách.

 •  
 • Zvážiť navýšenie počtu hodín TaŠV s ohľadom na podmienky a možnosti školy aspoň na 1. stupni ZŠ (resp. v 1. cykle).

 • Vytvoriť interný evaluačný nástroj na hodnotenie kvality realizácie TaŠV a dosahovanie cieľov TaŠV v súvislosti s rozvojom pohybovej gramotnosti žiakov.

 • Podporovať učiteľov TaŠV v oblasti ďalšieho vzdelávania a ponúkať aktualizačné programy vzdelávania na škole.

 • Implementovať koncept Aktívnej školy na škole

 • Vytvoriť na škole pozíciu koordinátora pre AŠ

 •  
 • Aktívne sa zúčastňovať ďalšieho vzdelávania zameraného na inovatívne formy a metódy výučby v rámci TaŠV.

 • Využívať inovatívne formy výučby s ohľadom na individuálne dispozície žiakov.

 • Podporovať rozvoj pohybovej gramotnosti u všetkých žiakov v súlade s inkluzívnym prístupom.

 • Informovať rodičov o pohybovom rozvoji žiakov a v spolupráci s nimi vytvárať možnosti pre pohybový rozvoj každého žiaka.

 • Motivovať všetkých žiakov k zlepšeniu vlastnej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti ako súčasti podpory zdravia.

 •  
 • Akceptovať dôležitosť predmetu TaŠV a vnímať jeho význam v súvislosti s podporou zdravia a rozvojom pohybovej gramotnosti, spolupracovať s učiteľmi TaŠV v prípade potreby individuálnej  podpory žiaka.

 • Chápať význam TaŠV aj v súvislosti s kompenzáciou duševného zaťaženia.

 • Využívať v plnej miere možnosť aktívne sa zúčastniť hodín telesnej a športovej výchovy a evidovať vlastné zlepšenie v oblasti pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti.

   

 • Komunikovať s učiteľmi TaŠV možné problémy súvisiace s TaŠV, navrhovať spolu s ostatnými spolužiakmi/čkami aktivity pre zvýšenie motivácie a rozvoj pohybovej gramotnosti.

   

Riešenia

Moduly sú projekt MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah alebo zaujímavé vzdelávacie metódy. Jeden modul predstavuje ucelený tematický blok 6 vyučovacích hodín. 

Projekt absolvoval 2-ročnú veľmi úspešnú skúšobnú prevádzku v rokoch 2021 /2022 a 2022/2023. Do programu sa zapojili už vyše 40 000  žiakov a stovky škôl. V školskom roku 2023/2024 sa preto rozširuje aj na II. stupeň ZŠ. Zoznam poskytovateľov bude zverejnený koncom augusta 2023.

Tu nájdete viac informácií o tom, ČO SÚ MODULY

Projekt MŠVVaŠ SR založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch. Viac informácií o tomto programe a spôsoboch ako sa môže škola zapojiť nájdte na tomto linku