Preskočiť na obsah

Telesná a športová výchova

Telesná a športová výchova

je ústredný vyučovací predmet a srdce Aktívnej školy. To je priestor, kde sa vytvára vzťah a postoje k starostlivosti o telo, zdravie, telesnú zdatnosť, pohybovú gramotnosť.

Programy na skvalitnenie obsahu TaŠV

MODULY:

Moduly sú projekt MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah alebo zaujímavé vzdelávacie metódy. Jeden modul predstavuje ucelený tematický blok 6 vyučovacích hodín. 

Projekt absolvoval 2-ročnú veľmi úspešnú skúšobnú prevádzku v rokoch 2021 /2022 a 2022/2023. Do programu sa zapojili už vyše 40 000  žiakov a stovky škôl. V školskom roku 2023/2024 sa preto rozširuje aj na II. stupeň ZŠ. Zoznam poskytovateľov bude zverejnený koncom augusta 2023.

Tu nájdete viac informácií o tom, ČO SÚ MODULY


 

Tréneri v škole: 

Tréneri v škole

Program Tréneri v škole je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch. Viac informácií o tomto programe a spôsoboch ako sa môže škola zapojiť nájdte na tomto linku

Ako môže škola skvalitňovať telesnú a športovú výchovu:

    • kvalitný obsah hodín TaŠV je základom pre vytváranie pozitívneho vzťahu k fyzickej aktivite
    • kvalitná telesná a športová výchova je vedená kvalifikovanými a kompetentnými učiteľmi
    • škola podporuje profesionálny rozvoj učiteľov telesnej a športovej výchovy a ich vzdelávanie v oblasti pohybu
    • škola vytvára pre TaŠV prostredie, ktoré je nielen bezpečné, ale aj podnetné a inkluzívne pre žiakov s rôznymi pohybovými schopnosťami
    • zahŕňa do bežných hodín TaŠV aj žiakov so zdravotným znevýhodnením a prispôsobuje vybavenie, prostredie a hodnotenie ich potrebám, umožňuje im zúčastňovať sa pohybových aktivít aj pred a po vyučovaní
    • zabezpečí dostupné a čisté zázemie s možnosťou prezliekania a využitia hygienických zariadení
    • štruktúra telesnej a športovej výchovy zahŕňa celú širokú škálu pohybových aktivít, aby sa zapájali žiaci s rôznymi záujmami a súčasne všetci rozvíjali spektrum svojich pohybových zručností
    • škola vysvetľuje žiakom význam pohybovej aktivity pre zdravie človeka a vzdeláva ich v oblasti zdravej a nezdravej výživy a ich vplyvu na ľudský organizmus
    • škola preveruje adekvátnosť ospravedlnenia a oslobodenia z účasti na TaŠV 

Zdroje: