Preskočiť na obsah

Športové krúžky

Športové krúžky patria k tej časti Aktívnej školy, ktorú vie škola ovplyvniť na dennej báze. Kvalitná ponuka športových krúžkov dokáže prilákať k pohybu a športu širokú škálu detí. Krúžky nastavené na základe záujmu žiakov, vedené kvalitnými pedagógmi a licencovanými trénermi predstavujú nezanedbateľnú zložku dennej pohybovej dávky. Dôležitý je aj ich presah do voľného času.

Benefity:

 • prispievajú k aktívnemu tráveniu voľného čas s kamarátmi
 • umožňujú socializáciu a poskytujú zábavu a relax ako kompenzáciu duševného zaťaženia
 • napomáhajú k osvojovaniu si zručností a schopností v konkrétnych športoch
 • prispievajú k rozvoju talentov v športových kluboch

Výzvy:

 • osloviť čo najširšie skupiny žiakov bez rozdielu
 • uprednostňovať výchovno vzdelávací charakter krúžkov na úkor tréningového procesu
 • zaujať aj žiakov 2. stupňa
 • koncentrovať čo najviac aktivít po vyučovaní na školách, aby žiaci nemuseli za krúžkami cestovať

Čo robí aktívna škola

 • Športové krúžky na škole vedú iba kvalifikovaní učitelia TaŠV, školskí tréneri alebo učitelia s trénerskými/inštruktorskými licenciami.               
 • Škola ponúka krúžky aj v spolupráci so športovými združeniami, ktoré sa venujú športovým krúžkom.
 • Okrem klasických športov ponúka škola aj krúžky všeobecnej pohybovej prípravy, ktoré umožňujú zapojenie aj takých žiakov, ktorí neinklinujú k žiadnemu konkrétnemu športu.                             
 • Škola spolupracuje s lokálnymi športovými klubmi na ponuke voľnočasových športových krúžkov na škole.                           
 • Škola umožňuje po vyučovaní prioritne prenájom školskej športovej infraštruktúry športovým klubom a organizáciám, ktoré sa venujú deťom a mládeži.                          
 • Škola zisťuje záujem žiakov o krúžkovú činnosť na 1. stupni ZŠ a na základe toho upravuje ponuku krúžkov na škole.                           
 • Škola vedie štatistiku účasti žiakov na pohybovej krúžkovej činnosti na 1. stupni ZŠ.

Sem vložte text nadpisu

 • Poskytovať školskú infraštruktúru prednostne poskytovateľom voľnočasovej športovej krúžkovej činnosti na školách.

   

 • Podporovať a motivovať aktívnych riaditeľov, aby vytvárali motivačné prostredie a budovali spádové oblasti pre krúžky v rámci siete škôl, ktoré zriaďovateľ spravuje.

   

 • Zapojiť do projektu Aktívna škola čo najviac škôl a postupne implementovať systém manažmentu kvality pohybu na školách.

 •  
 • Motivovať pedagógov a telocvikárov, aby realizovali krúžky na vlastnej škole v čo najväčšej miere.

 • Nadviazať spoluprácu s lokálnymi športovými klubmi alebo športovými organizáciami, ktoré sa venujú krúžkovej činnosti.

 • Implementovať koncept Aktívnej školy na škole

 • Vytvoriť na škole pozíciu koordinátora pre AŠ

 •  
 • Komunikovať so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl.

 • Viesť krúžkovú činnosť s ohľadom na všetkých žiakov, nielen pohybovo nadaných.

 • Vyhnúť sa náborovej a tréningovej činnosti a uprednostniť zábavu a zážitok z pohybu.

 •  
 • Zaujímať sa o kvalitu ponúkaných športových krúžkov, poskytnúť vedeniu školy konštruktívnu spätnú väzbu.

   

 • Dožadovať sa využívania možností a ponuky školy.

  • Zapájať sa do krúžkovej činnosti.

  • Prejavovať záujem o konkrétnu krúžkovú činnosť v oblasti pohybu.

Riešenia

Projekt Slovenského futbalového zväzu určený pre materské a základné školy. Zapojiť sa môžu školy, tzn. detí z 1.ročníkov základných škôl ako krúžkovou formou – záujmovú činnosť futbal. Do projektu môžu byť zapojené tie základné školy, ktoré realizovali projekt na materských školách v minulom školskom roku. Projekt je však otvorený aj ďalším základným školám, ich počet je však limitovaný, preto doporučujeme školám zaregistrovať sa v čo najskoršom termíne.

V prípade otázok o zapojení do projektu Dajme spolu gól nás kontaktujte na email: dajmespolugol@futbalsfz.sk, viac o projekte