Preskočiť na obsah

Proaktívne prostredie

Vytvárajme a udržiavajme prostredie, ktoré umožňuje rovnocenný prístup k miestam a priestorom na vykonávanie pohybovej aktivity. K tomuto vyzýva aj Svetová zdravotnícka organizácia vo svojom Globálnom akčnom pláne pre pohybovú aktivitu na roky 2018-2030 (WHO 2018).

Cieľom je podporovať občiansku vybavenosť školy, športové zariadenia a pracoviská, aby boli dizajnované tak, nech umožňujú žiakom s rôznymi úrovňami schopností byť pohybovo aktívnymi (WHO 2018 In Bakalár 2021).

Prostredie podporujúce pohybovú aktivitu zvyšuje úroveň pohybovej aktivity tak školákov, ako aj predškolákov (Hernandez et al. 2023; Prince et al. 2022; Terron-Perez et al. 2021; Carlin et al. 2017). Jeho podpora by tak mala byť pre školy prioritou (Ucci et al 2015).

 

Benefity:

 • kvalitná a dostupná infraštruktúra poskytuje príležitosti pre všetkých aktérov
 • otvorené školské dvory môžu slúžiť verejnosti a športovým klubom
 • školské dvory môžu byť spádové oblasti pre socializáciu a aktívne trávenie voľného času

Výzvy:

 • vytvárať kreatívne a inšpiratívne školské dvory v spolupráci s architektmi
 • pretvárať interiér škôl, ktorý by nabádal k pohybu
 • nebáť sa experimentovať a prinášať nové a netradičné riešenia

Čo robí aktívna škola

 • Všetky triedy majú vyčlenený priestor na pohybovo aktívne trávenie času (plocha umožňujúca cvičenie, tanec, učenie v pohybe…).                         
 • Na chodbách školy sú aplikované aktivačné polepy podláh, resp. iné aktivačné prvky.                     
 • Žiaci môžu na chodbách hrať stolný tenis, škola má aspoň 1 stôl na 100 žiakov školy, na chodbách je k dispozícii stolný futbal alebo iná stolová hra.                           
 • Škola má aspoň jednu a viac plnohodnotných telocviční.
 • Škola má upravené priestory na pohyb, napr. pohybové štúdio, úpolovú telocvičňu, atď.             
 • Žiaci majú k dispozícii posilňovňu.                            
 • Škola má funkčný atletický ovál s akýmkoľvek povrchom a dĺžkou.                           
 • Škola má atletický ovál s umelým povrchom a minimálne 200 metrovou vzdialenosťou.
 • Súčasťou školského dvora je multifunkčné ihrisko na loptové hry.                       
 • Súčasťou areálu školy je workoutové ihrisko.                     
 • Školský dvor poskytuje rozmanité prírodné prostredie napr. prírodný či umelý kopec, stromy umožňujúce lezenie…
 • Škola má vlastnú školskú záhradu.                           
 • Areál školy poskytuje miesta na socializáciu žiakov (lavičky, altánok a pod.).                        
 • Škola sprístupňuje školský dvor verejnosti.                          
 • Škola konzultuje tvorbu proaktívneho školského prostredia s odborníkmi (architekti, urbanisti, dizajnéri, firmy).

Odporúčania

 • Okrem formálnej podpory, podporovať riaditeľov škôl v zapojení sa do projektu AŠ aj vyčlenením finančných prostriedkov na realizáciu navrhovaných zmien v interiéri a exteriéri školy.

   

 • Vytvoriť na základe konzultácií s odborníkmi (architekti, urbanisti, dizajnéri, firmy) akčný plán pre modifikáciu interiéru a exteriéru školy.

   

 • V predstihu pripravovať projekty a zámery.

   

 • Zapájať sa do výziev Fondu na podporou športu a iných dotačných schém na podporu rozvoja športovej infraštruktúry.

   

 • Zapojiť do projektu Aktívna škola čo najviac škôl a postupne implementovať systém manažmentu kvality pohybu na školách

 •  
 • Na základe výsledkov školy v jednotlivých oblastiach Proaktívneho prostredia, koordinovať či podporovať koordinátora(ku) v tvorbe a implementovaní zmien.

 • Zapojiť do zmeny interiéru a exteriéru školy zriaďovateľa, rodičov a žiakov.

 • Implementovať koncept Aktívnej školy na škole

 • Vytvoriť na škole pozíciu koordinátora pre AŠ

 •  
 • Analyzovať výsledky v jednotlivých oblastiach Proaktívneho prostredia a navrhnúť akčný plán zmien na základe odporúčaní a konzultácií so zodpovedným regionálnym pracovníkom MŠVVaŠ SR a odborníkmi (architekti, urbanisti, dizajnéri, firmy).

 • Aktívne sa zapájať do zmeny prostredia školy.

 • Využívať prostredie školy na pohybovú aktivitu a ísť príkladom.

 •  
 • Okrem formálnej podpory, poskytnúť podporu zriaďovateľovi, riaditeľovi(ke) či zodpovednej osobe(ám) v snahe podporiť pohybovú aktivitu žiakov vlastnými návrhmi zmeny prostredia školy.

   

 • Využívať prostredie školy na pohybové aktivity a ísť príkladom.

 • Participovať na tvorbe akčného plánu v oblasti zmien prostredia školy na proaktívne.

 • Využívať prostredie školy na pohybové aktivity.

Riešenia

Fond na podporu športu je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu a rozvoj športu, ktorá vznikla na základe zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jeho hlavným poslaním je vytváranie priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike. Zo zdrojov Fnpš bolo podporených viacero infraštruktúrnych projektov školských zariadení. Aktuálne výzvy Fondu na podporu športu