Preskočiť na obsah

Projekt Aktívna škola

Aktívna škola je projekt MŠVVaŠ SR, ktorý reaguje na celospoločenský problém nedostatku pohybu a s ním súvisiaci rastúci trend obezity, chronických neprenosných ochorení a duševného zdravia.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvantitu a kvalitu pohybových aktivít žiakov a žiačok na základných a stredných školách, zaradených do sústavy škôl prostredníctvom zavedenia a manažovania kvality konceptu Aktívnej školy.

Druhotným cieľom projektu je vytvoriť jednotnú platformu, ktorá združuje všetky pohybové aktivity na školách pod jedno označenie „Aktívna škola“, a bude slúžiť na:

a) vzájomnú komunikáciu medzi MŠVVaŠ SR a jednotlivými Aktérmi Aktívnej školy,

b) propagáciu pohybovej aktivity v spoločnosti ako súčasti zdravého životného štýlu detí a mládeže,

c) informovanie a šírenie osvety o pozitívnom vplyve pohybových aktivít žiakov a zdravého životného štýlu medzi Aktérmi Aktívnej školy a verejnosťou,

d) plánovanie, koordinovanie a prípravu projektov a aktivít jednotlivých Aktérov Aktívnej školy s cieľom podporiť hlavný cieľ projektu,

e) prípravu na možné dodatočné financovanie a odmeňovanie škôl, učiteľov a riaditeľov na základe Skóre aktívnej školy,

f) vzájomnú spoluprácu všetkých Aktérov Aktívnej školy.

Projekt „Aktívna škola“

Projekt „Aktívna škola” (ďalej len „projekt“), realizuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „MŠVVaM SR“) v súlade s Koncepciou športu 2022-2026 schválenou uznesením vlády SR č. 165/2022 a odporúčaniami jej zavedenia vo vzdelávacích štandardoch Štátneho vzdelávacieho programu pre oblasť Zdravie a pohyb. Účelom tohto dokumentu je definovať základné pojmy, stanoviť vzťahy, princípy a rámcové pravidlá, ktorými sa projekt riadi.

I. Vysvetlenie základných pojmov


1. Princíp Aktívnej školy:
je komplexný prístup k pohybovým a športovým aktivitám na školách, ktoré zabezpečuje a realizuje základná škola a stredná škola (ďalej len „škola“) vytvorením podmienok na aktívny pohyb žiakov pred a počas školského vyučovania, ako aj v rámci školských a mimoškolských pohybových aktivít. Podstatou Princípu Aktívnej školy je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré predstavujú potenciál školy v oblasti školského pohybu a reprezentujú Časti Aktívnej školy. Tento prístup predstavuje nový / inovatívny prístup škôl k pohybu na školách a podporu zdravého životného štýlu žiakov.


2. Časti Aktívnej školy sú:

   • a) aktívny transport (vytvorenie podmienok na dochádzanie žiakov do/zo školy na bicykli, kolobežke, pešo a s tým súvisiace vzdelávacie, priestorové, podporné a motivačné aktivity školy),
   •  
   • b) aktívne triedy (integrovanie pohybu do vyučovacieho procesu, napr. formou pohybovo aktívnych prestávok, pohybových aktivít v rámci vyučovania a domácich úloh atď.),
   •  
   • c) telesná a športová výchova (kvantita a kvalita vyučovacieho predmetu, zahŕňajúca inovatívne formy a metódy vzdelávania vyučovacieho predmetu a materiálno- technického zabezpečenia),

   • d) športové krúžky na škole (kvantita, rozšírenie ponuky a inovatívna náplň športových krúžkov na škole, nadviazanie a prehĺbenie spolupráce so športovými klubmi napr. v oblasti edukácie športových aktivít, účasti žiakov na športových aktivitách klubov atď.),
   •  
   • e) športové výcviky a kurzy pohybových aktivít v prírode (realizovanie rôznych foriem pohybových aktivít, kurzov a výcvikov),

   • f) školská športová infraštruktúra a proaktívne prostredie (budovanie športovej
    infraštruktúry a vytváranie prostredia, ktoré motivuje žiakov k pohybu prostredníctvom aktívnych prvkov pre pohyb),

   • g) školské športové súťaže (zapojenie školy a žiakov do účasti na športových súťažiach, organizovanie školských a medzitriednych súťaží, podiel zapojených žiakov),
   •  
   • h) monitoring  (pravidelné realizovanie testov pohybových zdatností a motorických schopností žiakov a overovanie vedomostí z oblasti zdravého životného štýlu),

   • i) aktívne školské kluby detí (trávenie času žiakov v ŠKD s ohľadom na pohyb a športovanie žiakov),

   • j) zdravé stravovanie (stravovanie žiakov na škole, zapojenie školy do projektov zdravého stravovania),

   • k) vzdelávanie pedagogických zamestnancov (motivovanie pedagogických zamestnancov školy zodpovedajúcich za pohybové aktivity a telesnú a športovú výchovu kariérne rásť, zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov).3. Aktívna škola je:

škola, ktorá sa zapojí do projektu v súlade s podmienkami stanovenými v čl. III ods. 2 až 5, implementuje Princíp Aktívnej školy, vypočíta si „Skóre Aktívnej školy“ a aktívne pracuje na jeho zvyšovaní.


4. Skóre Aktívnej školy:
a) predstavuje percentuálne vyjadrenie úrovne využívania potenciálu projektu,
b) slúži ako nástroj interného auditu a manažmentu kvality školy v súvislosti s pohybovými
aktivitami školy a komunikačný, propagačný a marketingový nástroj školy, ktorým škola
deklaruje svoj prístup k danej problematike,
c) pomáha škole identifikovať silné a slabé stránky v oblasti pohybu a zdravého životného
štýlu žiakov, a zároveň iniciovať a nastavovať interné školské politiky v oblasti zdravia
a pohybu na školách.


5. Výpočet Skóre Aktívnej školy

Osoba poverená riaditeľom školy vyplní elektronický formulár podľa manuálu uverejneného koordinátorom projektu na webovej stránke www.aktivnaskola.sk. Každá odpoveď na otázku uvedenú v elektronickom formulári má pridelenú číselnú hodnotu a súčet bodov prepočítaný na percentá vyjadruje výsledné Skóre Aktívnej školy. Na základe vypočítaného Skóre Aktívnej školy môže zriaďovateľ alebo MŠVVaŠ SR vypočítať skóre, ktoré je priemerom skóre všetkých relevantných škôl, ktoré má v správe/sieti:

a) Skóre Aktívnych škôl mesta/obce – priemer skóre všetkých škôl   zapojených do projektu v rámci jedného mesta alebo obce,

b) Skóre Aktívnych škôl VÚC/kraja – priemer skóre všetkých škôl zapojených do projektu v rámci samosprávneho kraja,

c) Skóre Aktívnych škôl Slovenska – priemer všetkých škôl zapojených do projektu v rámci  celej Slovenskej republiky. Všetky formy Skóre Aktívnej školy poskytujú, okrem motivačnej a informačnej funkcie, podklad na prijímanie interných školských, miestnych, regionálnych a národných politík
v oblasti zdravia a pohybu na školách.

6. Poradie Aktívnych škôl

je každoročne automaticky koordinátorom projektu zostavovaný rebríček, ktorý zoraďuje školy na základne dosiahnutého Skóre Aktívnej školy. Poradie Aktívnych škôl plní komunikačnú, propagačnú, informačnú a motivačnú funkciu smerom k Aktérom Aktívnej školy.

7. Aktéri Aktívnej školy
a) Aktérmi Aktívnej školy sú všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa svojim konaním podieľajú na rozvoji a budovaní Častí Aktívnej školy:

 1. žiak,
 2. rodič (podporuje svoje dieťa v participovaní na pohybovo aktívnom režime školy),
 3. pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci školy (pravidelne sa vzdelávajú, svojou činnosťou podporujú projekt),
 4. riaditeľ školy (pohybové aktivity a šport podporuje ako rovnocennú výchovno-vzdelávaciu zložku, úzko spolupracuje so zriaďovateľom),
 5. zriaďovateľ (starosta, primátor, predseda samosprávneho kraj a ďalšie osoby, vytvárajú najlepšie možné podmienky pre rozvoj pohybových aktivít a športu na škole).

b) Aktéri Aktívnej školy môžu pri realizácii projektu spolupracovať najmä s/so:

 1. športovými zväzmi, športovými klubmi, športovými organizáciami, občianskymi združeniami (vykonávajú krúžkovú a kurzovú činnosť v spolupráci so školou, podieľajú sa na vzdelávaní, rozvoji materiálno-technického zabezpečenia školy a športovej infraštruktúry),
 2. vzdelávacími inštitúciami (pedagogické fakulty a fakulty športu vysokých škôl,
  môžu prispôsobovať školské vzdelávanie programy aktuálnym trendom v oblasti
  pohybových aktivít, participujú na tvorbe odborných materiálov pre školy a
  analýze dát),
 3. štátnymi inštitúciami (majú v gescii pohybové aktivity a zdravý životný štýl detí a
  a mládeže, koordinujú aktivity v súlade s Princípom Aktívnej školy),
 4. médiami (môžu informovať o téme zdravie a pohyb v súvislosti so školami, môžu pomáhať pri propagovaní zdravého životného štýlu),
 5. tvorcami miestnych, regionálnych a národných politík v oblasti pohybu (na
  základe dát môžu prijímať opatrenia a politiky, podporujú Princíp Aktívnej
  školy),
 6. obchodnými spoločnosťami (môžu investovať finančné prostriedky na podporu pohybových aktivít prostredníctvom svojich fondov, dotácií, podielom zo zaplatenej dane, nadácií alebo iných podporných programov).

8. Sieť Aktívnych škôl
je skupina škôl, ktoré sa zapojili do projektu. Koordinátor projektu eviduje počet škôl v sieti podľa ich názvu a miesta.

II. Koordinátor projektu a cieľ projektu

a) Koordinátor projektu je MŠVVaŠ SR.

b) Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvantitu a kvalitu pohybových aktivít žiakov na školách prostredníctvom zavedenia/implementácie projektu a Princípu Aktívnej školy.

c) Vedľajším cieľom projektu je vytvoriť jednotný systém, ktorý združuje všetky pohybové aktivity na školách pod jedno označenie „Aktívna škola“, a bude slúžiť na:

 1. vzájomnú komunikáciu medzi MŠVVaŠ SR a jednotlivými Aktérmi Aktívnej školy,
 2. propagáciu pohybovej aktivity v spoločnosti ako súčasti zdravého životného štýlu žiakov,
 3. informovanie a šírenie osvety o pozitívnom vplyve pohybových aktivít žiakov a zdravého životného štýlu medzi Aktérmi Aktívnej školy a verejnosťou,
 4. plánovanie, koordinovanie a prípravu aktivít jednotlivých Aktérov Aktívnej školy s cieľom podporiť hlavný cieľ projektu, (bude existovať jasný rámec spolupráce),
 5. prípravu na možné dodatočné financovanie a odmeňovanie škôl, učiteľov, riaditeľov, na
  základe Skóre aktívnej školy,
 6. vzájomnú spoluprácu všetkých Aktérov Aktívnej školy.

III. Zapojenie školy do projektu

1. Do projektu sa môže zapojiť každá škola vyplnením prihlášky, ktorej vzor je uverejnený na webovej stránke www.aktivnaskola.sk. Prihlášku podpisuje riaditeľ školy alebo ním poverená osoba.

2. Prihlásením získava škola prístup do elektronického formulára pre výpočet Skóre Aktívnej školy.

3. Riaditeľom poverená osoba vypočíta Skóre Aktívnej školy podľa manuálu.

4. Ak škola nespĺňa minimálne požiadavky určené koordinátorom projektu v manuáli, získa potvrdenie o zaradení do Siete Aktívnych škôl ako čakateľ a musí prijať opatrenia na nápravu tak, aby minimálne požiadavky splnila.

5. Ak škola spĺňa minimálne požiadavky určené koordinátorom projektu, vypočíta sa jej percentuálne skóre a získava právo označenia Aktívna škola. Takáto škola môže naďalej pracovať na zvyšovaní svojho Skóre Aktívnej školy.

6. Škola môže svoje Skóre Aktívnej školy zverejniť na viditeľnom mieste, alebo na webovom sídle školy alebo sociálnych sieťach.

7. Škola umožní povereným zástupcom koordinátora projektu priebežne koordinovať zavádzanie projektu a overovať správnosť výpočtu Skóre Aktívnej školy osobnou návštevou po dohode s riaditeľom školy.

8. Škola sa môže z projektu kedykoľvek odhlásiť.

IV. Financovanie projektu

Náklady spojené s realizáciou projektu v príslušnej škole znáša táto škola alebo zriaďovateľ školy.

V. Zmena v projekte Aktívna škola

1. Podmienky a rámcové pravidlá projektu stanovené týmto dokumentom má právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť iba koordinátor projektu, t.j. aj počas trvania projektu. O tejto zmene budú zapojené školy informované emailom, prostredníctvom webovej stránky www.aktivnaskola.sk alebo sociálnych sietí.

2. Koordinátor projektu nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť v nadväznosti na implementáciu, zmenu alebo zrušenie projektu.

3. Koordinátor projektu môže vydávať manuály k tomuto projektu, a to aj bez jeho priamej zmeny.

VI. Spoločné ustanovenia

1. Akékoľvek sporné otázky viažuce sa k tomuto projektu rieši škola, alebo Aktéri Aktívnej školy prostredníctvom kontaktnej osoby koordinátora projektu zodpovednej za projekt.
2. Koordinátor projektu je v súvislosti s realizáciou projektu na škole, ktorá je zapojená do Siete Aktívnych škôl, oprávnený vykonať kontrolu a overenie správnosti postupu výpočtu Skóre Aktívnej školy, a usmerňovať propagáciu a komunikáciu projektu.
3. Ak rámcové pravidlá a projektu neriešia akúkoľvek otázku súvisiacu s projektom vôbec alebo ju neriešia v dostatočnom rozsahu, koordinátor projektu má právo uplatniť postup podľa čl. V. Škola zapojená do projektu môže požiadať koordinátora projektu o poskytnutie dodatočných informácii k projektu.
4. Tento projekt bude spustený dňom jeho uverejnenia na webovom sídle koordinátora projektu.
5. Všetky školy zapojené do projektu sú rámcovými pravidlami projektu viazané a účasťou v projekte sa ich zaväzujú dodržiavať.

Stiahanite si logo Aktívnej školy a komunikujte Vaše aktivity v spojitosti s konceptom Aktívnej školy. Dajte najavo všetkým, že na Vašej škole, meste, obci, kraji to myslíte s pohybom, športom a zdravým životným štýlom na školách vážne.

Značka Aktívna škola

Kruhová značka Aktívna škola (jpg)

Vianočná značka Aktívna škola (jpg)

Môže ju používať každá škola ktorá sa zapojila do projektu a vypočítala si svoje Skóre Aktívnej školy.

 

Trojuholníkové Skóre Aktívnej školy (jpg)

Ak chcete zverejniť výsledné skóre Vašej školy môžete ho umiestniť do trojuholníkovej grafiky.

 

Logo Aktívna škola (JNG formát)

 

Logo Aktívna škola (PNG formát)

Ideálne do storiek na FB alebo Instagram, alebo ak potrebujete logo použiť s transparentným pozadím na obrázok alebo farebné pozadie.

Projekt je v súlade s Koncepciou športu 2022-2026 schválenou uznesením vlády SR č. 165/2022 a odporúčaniami jej zavedenia vo vzdelávacích štandardoch Štátneho vzdelávacieho programu pre oblasť Zdravie a pohyb. Zapojiť sa do projektu budú môcť všetky základné, alebo stredné školy.

 

Zavedeniu projektu predchádzali odborné konferencie a konferencie na národnej “Budúcnosť Telesnej
a športovej výchovy na Slovensku“  a medzinárodnej úrovni – konferencia V4 Aktívna Škola – Viac pohybu na školách“.

Aktívne školy sú trendom

Aktívne školy nájdeme v Fínsku, Maďarsku, Anglicku, Írsku, Dánsku, Estónsku, Portugalsku, Poľsku, testujú sa v Rakúsku, Francúzsku, a ďalších európskych krajinách.

WHO

Podľa odporúčaní WHO o podpore pohybových aktivít na školách, by sa deti a mládež do 18 rokov mali hýbať aspoň 60 minút denne strednou a vyššou intenzitou. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň vyzýva krajiny, aby aplikovali komplexné riešenia na školách, pretože izolované riešenia zlyhali. Aktívna škola práve takéto riešenie predstavuje, navyše podporené odporúčaniami popredných slovenských odborníkov, ktorí toto riešenie prezentovali na viacerých odborných fórach.