Preskočiť na obsah

AKTÍVNA ŠKOLA – Viac pohybu na školách

Medzinárodná odborná konferencia, 29. marca 2023

Videozáznamy konferencie

Barbora Ukropcová
Claude Scheuer
A. Pastuszak, M. Sławińska
João Martins
Dana Masaryková
Maarja Park
Tamás Csányi, Mónika Kaj
Filip Juda
Dan Kollár

Prednášajúci

Prednášajúci

Barbara Ukropcová
Ústav experimentálnej endokrinológie biomedicínskeho centra SAV

Slovenská republika

prof. MUDr. Barbara Ukropcová, Ph.D.

   je lekárka a vedkyňa, ktorá sa venuje výskumu vplyvu akútneho a pravidelného cvičenia na zdravie ako aj využitiu benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v prevencii a liečbe chronických ochorení. Založila a vedie Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV a je garantkou akreditovaného Centra pre manažment obezity BMC SAV. Profesorka Ukropcová je/bola riešiteľkou domácich a zahraničných výskumných projektov, autorkou/spoluautorkou monografií, vedeckých publikácií v prestížnych odborných časopisoch ako aj populárno-vedeckých článkov. Je členkou výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, výboru Slovenskej obezitologickej asociácie, Európskej asociácie pre výskum obezity (EASO), Európskej asociácie pre výskum diabetu (EASD), a zakladajúcou členkou pracovnej skupiny ExPAS EASD (Exercise and Physical Activity Study Group), zameranej na cvičenie a fyzickú aktivitu v prevencii a liečbe diabetu. O vplyve pohybovej aktivity na zdravie prednáša medikom na LFUK v Bratislave ako aj odbornej aj laickej verejnosti, a podieľala sa na vytvorení štandardných odporúčaní pre prevenciu a liečbu obezity a neurodegeneratívnych ochorení.

   is a doctor and scientist who researches the impact of acute and regular exercise on health, as well as the use of the beneficial effects of regular physical activity in the prevention and treatment of chronic diseases. She founded and runs the Physical Activity Center of the SAV Biomedical Center and is the guarantor of the accredited BMC SAV Center for Obesity Management. Professor Ukropcová is/was the researcher of domestic and foreign research projects, author/co-author of monographs, scientific publications in prestigious professional magazines as well as popular scientific articles. She is a member of the committee of the Obesitological Section of the Slovak Diabetes Society, the committee of the Slovak Obesitological Association, the European Association for Research on Obesity (EASO), the European Association for Research on Diabetes (EASD), and a founding member of the ExPAS EASD (Exercise and Physical Activity Study Group), focused on exercise and activity in the prevention and treatment of diabetes. She lectures on the impact of physical activity on health to doctors at the LFUK in Bratislava as well as to the professional and lay public, and participated in the creation of standard recommendations for the prevention and treatment of obesity and neurodegenerative diseases.

Claude Scheuer
Prezident Európskej rady pre výskum v oblasti telesnej výchovy a športu

Luxembursko

Claude Scheuer

   Dr. Claude Scheuer je od roku 2011 prezidentom EUPEA (Európska asociácia telesnej výchovy), zastrešujúcej organizácie pre viac ako 30 európskych asociácií učiteľov telesnej výchovy. Okrem toho je zástupcom delegáta pre Luxembursko pre FIEP-Europe (Fédération Internationale de l’Éducation Physique) a od roku 2013 do roku 2020 pôsobil ako člen výkonnej rady v ICSSPE (Medzinárodná rada školského športu a telesnej výchovy). Od roku 2015 je tiež prezidentom CEREPS (Conseil Européen de Recherche en Éducation Physique et Sportive), Európsku radu pre výskum telesnej výchovy so sídlom v Luxemburgu, ktorú založil spolu s Prof. Dr. Rolandom Naulom. Vo svojom výskume sa zameriava na základné pohybové kompetencie detí a dospievajúcich a na aktívne školy. V roku 2017 ukončil doktorandské štúdium pedagogických vied na tému Základné motorické kompetencie.

   Dr. Claude Scheuer has been the president of EUPEA (European Physical Education Association), the umbrella organization for more than 30 European Physical Education teacher associations, since 2011. In addition, he is the Vice-Delegate for Luxembourg for FIEP-Europe (Fédération Internationale de l’Éducation Physique) and he acted as an Executive Board Member in ICSSPE (International Council of School Sports and Physical Education) from 2013 until 2020. Since 2015, he has also been the president of CEREPS (Conseil Européen de Recherche en Éducation Physique et Sportive), a European council for research in Physical Education based in Luxembourg, which he founded together with Prof. Dr. Roland Naul. His research focuses on basic motor competencies of children and adolescents and on active schools. In 2017, he completed his PhD in educational sciences on the topic of Basic Motor Competencies.

 

Malgorzata Slawinska
Inštitút športu - Národný výskumný inštitút vo Varšave

Poľsko

Malgorzata Slawinska

   je odbornou asistentkou na Inštitúte športu – Národný výskumný inštitút vo Varšave, Poľsko, vedúca práca na oddelení spoločenských vied. Jej výskum sa zameriava na emocionálny aspekt športu a cvičenia s osobitným záujmom o zdravie a pohodu, afektívne spracovanie a dodržiavanie cvičenia. Doktorát zo športovej a pohybovej psychológie získala na Newcastle Northumbria University a absolvovala dvojitý magisterský študijný program v odbore športová psychológia a športová diagnostika (EMSEP). Pôsobí ako recenzentka vedeckých časopisov s vysokým impaktným faktorom a je členkou Európskej federácie psychológie športu a cvičenia (FEPSAC).

   is an assistant professor at Institute of Sport – National Research Institute in Warsaw, Poland, leading work in the social sciences department. Her research focuses on the emotional aspect of sport and exercise with a particular interest in health and well-being, affective processing and exercise adherence. She earned her doctorate in sport and exercise psychology from Newcastle Northumbria University and graduated from a double master’s degree program in sport psychology and sports diagnostics (EMSEP). She serves as a reviewer in high impact factor scientific journals and is a member of European Federation of Sport and Exercise Psychology (FEPSAC).

Anna Pastuszak
Inštitút športu - Národný výskumný inštitút vo Varšave

Poľsko

Anna Pastuszak

   je odbornou asistentkou na Inštitúte športu – Národný výskumný inštitút vo Varšave, Poľsko. Pracuje ako antropologička na oddelení projektov a riadi práce v programe identifikácie športových talentov. Jej výskum sa zameriava na využitie denzitometrie na posúdenie biologického veku mladých športovcov a správne posúdenie ich pohybových schopností. Absolvovala dvojité magisterské štúdium telesnej výchovy a rehabilitácie a získala doktorát vied o telesnej kultúre so špecializáciou na telesnú antropológiu na Akadémii telesnej výchovy vo Varšave.

 

   is an assistant professor at Institute of Sport – National Research Institute in Warsaw, Poland. She works as an anthropologist in the  projects department and manages the works in identifying sports talents programme. Her research focuses on the use of densitometry to assess the biological age of young athletes and the proper assessment of their motor skills. She completed a double master’s program in physical education and rehabilitation and earned her doctorate in physical culture sciences with a specialisation in physical anthropology at the Academy of Physical Education in Warsaw.

João Martins
Univerzita Lisabon

Portugalsko

João Martins

   Pomocný profesor na Fakulte humánnej kinetiky Lisabonskej univerzity. PhD v pedagogických vedách. Magister v učiteľstve telesnej výchovy. Magister v odbore epidemiológia, podpredseda Portugalskej spoločnosti telesnej výchovy. Hlavný výskumný záujem: telesná výchova, pohybová aktivita, pohybová gramotnosť, zdravie a aktívny životný štýl.

   Auxiliar Professor at the Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon. PhD in Educational Sciences. Master in Physical Education teaching. Master in Epidemiology, Vice-President of the Portuguese Society of Physical Education. Main research interest: physical education, physical activity, physical literacy, health and active lifestyles.

Dana Masaryková
generálna sekretárka Európskej rady pre výskum v oblasti telesnej výchovy a športu

Slovenská republika

Dana Masaryková

   absolventka FTVŠ UK, v súčasnosti sa venuje telesnej a športovej výchove (vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb) od predprimárneho vzdelávania až po nižšie stredné vzdelávanie. Od roku 2010 pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave na Katedre školskej pedagogiky. Jej výskumná činnosť je zameraná najmä na pohybovú gramotnosť detí a pohybové kompetencie detí v predškolskom a mladšom školskom veku. Je predsedníčkou pracovnej skupiny pre vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb v NIVAMe, kde zodpovedá za úlohy súvisiace s tvorbou nového kurikula. V minulosti bola členkou odborovej komisie pre predprimárne vzdelávanie v ŠPÚ so zodpovednosťou za vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb.

Od roku 2017 pôsobí ako prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, je zodpovedná za koordináciu ďalšieho vzdelávania na Pedagogickej fakulte, kde zastrešuje doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium, atestácie a inovačné vzdelávanie. V rámci zahraničných aktivít sa venuje najmä projektom Erasmus+ so zameraním na školské vzdelávanie, ktoré sú následne inšpiráciou pre zavádzanie inovácií pre školskú prax.

Dôležitou náplňou práce je i participácia v rôznych medzinárodných organizáciách napr.  je generálnou sekretárkou v medzinárodnej organizácii CEREPS (Európska rada pre výskum v telesnej výchove a športe), národnou delegátkou v medzinárodnej organizácii FIEPS (Medzinárodná federácia telesnej výchovy a športu) a členkou organizácie EUPEA (Európska asociácia telesnej výchovy).

S MŠVVaŠ SR spolupracovala a spolupracuje na úrovni expertných činností v rámci rôznych pracovných skupín a komisií MŠVVaŠ SR – Testovanie pohybových predpokladov žiakov, Moduly, Zdravie a bezpečnosť v školách spolupracovala.

 

   She graduated at Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, currently she is engaged in physical and sports education (educational field Health and movement) from pre-primary education to lower secondary education. Since 2010, she has been working at the Faculty of Education of the University of Trnava at the Department of School Pedagogy. Her research activity is mainly focused on the physical literacy of children and the basic motor competencies of children in preschool and younger school age. She is the chairperson of the working group for the educational field Health and movement at NIVAM (National institute of education and youth), where she is responsible for tasks related to the development of curricular documents. In the past, she was a member of the professional commission for pre-primary education in the National Institute for Education with responsibility for the educational field Health and movement.

Since 2017, she has been working as a vice-dean for international cooperation and public relations, she is also responsible for the coordination of continual professional development at the Faculty of Education, which covers additional pedagogical studies, extension studies, certifications and innovative education. As a part of foreign activities, she mainly deals with Erasmus+ projects with a focus on school education, which are subsequently an inspiration for the introduction of innovations for school practice.

Participation in various international organizations is also an important part of her portfolio, e.g. she is the general secretary in the international organization CEREPS (European Council of Research in Physical Education and School Sport), a national delegate in the international organization FIEPS (International Federation of Physical Education and Sport) and a member of EUPEA (European Physical Education Association).

She has been cooperating with the Ministry of Education, Research and Sports of the Slovak Republic at the level of expert activities within various working groups and commissions for example Testing of pupils’ physical abilities, Modules, Health and safety in schools etc..

Maarja Park
Univerzita Tartu

Estónsko

Maarja Park

   V súčasnosti získava doktorát na Inštitúte športových vied a fyzioterapie Univerzity v Tartu. Člen tímu Move Lab v inštitúte, ktorý vedie a koordinuje program Školy v pohybe. Programu sa venuje od jeho vzniku a v súčasnosti sa zameriava najmä na rozvoj siete Školy v pohybe a aktívne vyučovanie.

   Currently acquiring a doctorate degree at the Institute of Sports Sciences and Physiotherapy of the University of Tartu. Member of the Move Lab team at institute, that leads and coordinates the Schools in Motion program. Has been involved with the program since its inception and at the moment is focusing mainly on the development of the Schools in Motion network and active lessons.

Tamás Csányi
Maďarská asociácia školského športu

Maďarsko

Tamás Csányi

   Dr. Tamás Csányi je odborným poradcom Maďarskej federácie školského športu a docentom na Maďarskej univerzite športových vied v Budapešti. Jeho hlavnou výskumnou oblasťou je teória a metodika telesnej výchovy, pedagogika športu, meranie a hodnotenie telesnej zdatnosti mládeže. Je členom predstavenstva Európskej asociácie telesnej výchovy (EUPEA) a viceprezidentom Maďarskej asociácie učiteľov telesnej výchovy. Dr. Csányi bol hlavným riešiteľom Maďarskej národnej štúdie fitness mládeže, ktorá dala vedecký základ Maďarskému národnému testu fyzickej zdatnosti študentov (NETFIT ®).

   Dr. Tamás Csányi is the professional advisor of the Hungarian School Sport Federation and Associate professor at the Hungarian University of Sports Science in Budapest. His main research field is the theory and methodology of physical education, sport pedagogy, measurement and evaluation of youth physical fitness. He is a board member of the European Physical Education Association (EUPEA), and the vice president of the Hungarian Physical Education Teacher Association. Dr. Csányi was the principal investigator of the Hungarian National Youth Fitness Study, which gave the scientific basis of the Hungarian National Student Fitness Test (NETFIT ®).

Mónika Kay
Maďarská asociácia školského športu

Maďarsko

Mónika Kay

Dr. Mónika Kay je vedúcou programu Maďarská aktívna škola. Viac ako 10 rokov sa venuje meraniu a vyhodnocovaniu fyzickej zdatnosti detí na národných a medzinárodných projektoch. Získala doktorát zo zdravotníctva a športovej fyziológie. Od roku 2013 bola hlavnou hybnou silou výskumných a vývojových aktivít realizovaných v Maďarskej školskej športovej federácii, jej prvoradou úlohou bol vedecký a metodologický rozvoj súvisiaci s maďarským národným testom zdatnosti študentov pod názvom NETFIT® a následne koordinácia operácie. testovacieho systému. Ako vedúca programu Aktívna škola a rodičia dvoch detí sa zaviazala zabezpečiť, aby z radosti z každodennej fyzickej aktivity malo úžitok čo najviac žiakov v čo najväčšom počte škôl.

   Dr. Mónika Kay is the leader of the Hungarian Active School program. She has been working for more than 10 years measuring and evaluating the physical fitness of children on national and international projects. She has got her PHD on Health Science, Sportphysiology. From 2013, she was the main driver of the research and development activities carried out at the Hungarian Schoolsport Federation, her primary task was the scientific and methodological development related to the Hungarian National Student Fitness Test called NETFIT®, and then the coordination of the operation of the testsystem. As the leader of the Active School program and parents of two children, she is committed to ensuring that as many students in as many schools as possible benefit from the joy of daily physical activity.

Filip Juda
predseda spolku Malý fotbal Brno

Česká republika

Filip Juda

Človek so zmyslom pre kreativitu a  rozvoj športových aktivít a národné, regionálne a miestne športové a koncepcie pohybových aktivít. Šport ako jedným z nástrojov na elimináciu sociálnych problémov. Prezident World Minifootball Federation a Českého zväzu malého futbalu.

   A person with a sense of creativity and development of sports activities and national, regional and local sports and physical activities conceptions. Sport as one of the tools to eliminate social problems.

Dan Kollár
Cyklokoalícia, o. z.

Slovenská republika

Dan Kollár