Preskočiť na obsah

Skóre Aktívnej školy

Skóre Aktívnej školy

Slúži ako nástroj interného  auditu školy v súvislosti s pohybovom a športovými aktivitami na škole. Zároveň ide o komunikačný, propagačný a marketingový nástroj školy, ktorým škola deklaruje svoj prístup k danej problematike. Výpočet skóre môže byť aj návodom na pochopenie a vnímanie celej škály pohybových príležitostí, ktoré majú byť prirodzenou súčasti dňa každej školy.

Hlavné funkcie skóre

      • slúži ako nástroj interného auditu a manažmentu kvality školy v súvislosti s pohybovými aktivitami školy a komunikačný, propagačný a marketingový nástroj školy, ktorým škola deklaruje svoj prístup k danej problematike,
      • pomáha škole identifikovať silné a slabé stránky a zároveň nastavovať interné, regionálne a štátne politiky v oblasti zdravia a pohybu na školách,
      • je percentuálnym vyjadrením úrovne využívania potenciálu Konceptu Aktívnej školy,

 

Ako sa skóre Aktívnej školy vypočíta

Vypočíta ako priemer hodnôt skóre v jednotlivých Častiach Aktívnej školy prostredníctvom elektronického formuláru vyplneného za školu podľa usmernenia osobou poverenou riaditeľom školy, ktorá zodpovedá za správnosť vyplnenia formulára, pričom každá odpoveď má číselnú hodnotu a súčet bodov prepočítaný na percentá vyjadruje výsledné Skóre Aktívnej školy.

Tu nájdete inštrukcie k výpočtu skóre Aktívnej školy. Dozviete sa ako pracovať s aplikáciu pre výpočet Skóre Aktívnej školy, základné princípy a filozofiu projektu.

Je grafickým znázornením úrovne využívanie Aktívnej školy ako celku.  Vizualizuje, na koľko daná škola využíva konkrétne časti aktívnej školy. Takto vzniká obraz školy, ktorý reflektuje jej možnosti, prístup a stav častí Aktívnej školy.

Ilustračný profil Aktívnej školy