Preskočiť na obsah

Filozofia Aktívnej školy

Schéma Aktívnej školy

 

POZRIME SA NA POHYB INAK

Aktívna škola predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Podstatou konceptu je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré reprezentujú Časti Aktívnej školy. Poznať mieru ich využívania a byť schopný reagovať na tento stav podniknutím krokov, pomôže zlepšiť kvalitu alebo kvantitu pohybu na škole. 

 

 

Schéma Aktívnej školy

 

 Tento prístup predstavuje novú kultúru prístupu škôl k pohybu na školách a zdravému životnému štýlu žiakov. Zároveň vyzýva všetkých Aktérov Aktívnej školy k participácii.

 

Škola môže zohrávať a zohráva významnú úlohu, pokiaľ ide o výchovu k zdraviu a pohybu. Žiaci strávia v školách značnú časť svojho života. Čas strávený v škole môže významne pomôcť k naplneniu odporúčaní WHO a zvýšiť dennú pohybovú dávku našich žiakov. Zároveň škola dokáže inšpirovať a vychovávať žiakov k pohybu a športu aj po skončení vyučovania vo voľnom čase.

 

Pohyb nesporne pomáha

Množstvo výskumov preukázalo, že pohyb zlepšuje kognitívne funkcie, vrátane akademického výkonu, zlepšuje duševné zdravie a môže znížiť symptómy depresie a úzkosti. To je hlavný dôvod, prečo potrebujeme, aby boli naše školy Aktívne.

Ako vplýva pohyb na žiaka

 

Sedavý životný štýl

Aktuálny trend sedavého životného štýlu, ktorý sa prejavuje nízkou úrovňou pohybovej aktivity a konzumáciou vysoko-kalorickej stravy, má za následok viacero negatívnych javov, ktoré súvisia s telesným a duševným zdravím detí a mládeže. Okrem zdravotného aspektu dochádza dlhodobo k poklesu telesnej zdatnosti, pohybovej gramotnosti a poklesu pohybových kompetencií.

 

Aktívnu školu tvoria jej jednotlivé časti. Na každej škole majú rôznu úroveň, dôležitosť, podmienky pre rozvoj, alebo tradíciu. Delia sa na hlavné časti, a doplnkové časti, tj. tie, ktoré sa realizujú sezónne alebo slúžia ako podpora. Všetky časti sú rovnako dôležité a potrebné. Spoločne vytvárajú jeden ekosystém.

 

Z čoho sa skladá Aktívna škola

 

 

a) aktívny transport
b) aktívne triedy
c) telesná a športová výchova – TaŠV
d) športové krúžky na škole
e) športové výcviky a kurzy pohybových aktivít v prírode

 

Vedľajšie časti aktívnej školy
Stravovanie a školská športová infraštruktúra tvoria nepohybovú zložku, zvyšné časti aktívnej školy majú sezóny, krátkodobý alebo občasný charakter, ale tvoria dôležitú zážitkovú zložku, ktorá dotvára
celý obraz Aktívnej školy.

 

  1. športové výcviky a kurzy pohybových aktivít v prírode 
  2. školská športová infraštruktúra a proaktívne prostredie 
  3. školské športové súťaže
  4. testovanie pohybových predpokladov žiakov 
  5. zdravé stravovanie 

Aktérmi Aktívnej školy sú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa svojím konaním podieľajú na rozvoji a budovaní Aktívnej školy:

 

Kto tvorí Aktívnu školu

 

a) žiak,
b) rodič,
c) pedagogickí a odborní zamestnanci školy,
d) riaditeľ školy,
e) zriaďovateľ,
f) športové zväzy, kluby, organizácie,
g) vzdelávacie inštitúcie,
h) štátne inštitúcie,
i) médiá,
j) tvorcovia miestnych, regionálnych a národných politík,
k) obchodné spoločnosti.