Preskočiť na obsah

Aktívna škola
– viac pohybu na školách

Aktívna škola je škola, ktorá vytvára dostatočné množstvo príležitostí a podmienok na to, aby žiaci trávili pohybom viac času. Je to súbor pohybových aktivít, ktoré sa dejú na škole alebo v súvislosti so školou.

Čo tvorí aktívnu školu

V rámci projektu Školský šport podporuje MŠVVaŠ SR projekty zamerané na zvyšovanie mobility žiakov a podporu aktívnej dochádzky do a zo školy. Aktívna škola začína cestou do školy pešo, na bicykli, kolobežke alebo korčuliach. Aktívnym transportom vieme deťom zabezpečiť až ¼ minimálnej odporúčanej denne pohybovej dávky podľa WHO.

Finančne a komunikačne podporujeme iniciatívu “Do školy na bicykli”, ktorý zastrešuje OZ Cyklokoalícia.

Organizujeme vzdelávanie pre učiteľov.

Je už dobre známe, že krátke aktívne  prestávky dokážu stimulovať detský mozog k vyššej aktivite, čo prispieva k lepšej koncentrácii na vyučovacej hodine a lepším študijným výsledkom.

Napriek tomu stále 14 % školákov počas veľkej prestávky nesmie opustiť triedu. Iba 2  % školákov má možnosť využívať rôzne športové náradie alebo sa môže zapojiť do organizovaných aktivít (napr. hry, športové aktivity). Približne pätina školákov môže využívať celý areál školy (chodby, školský dvor, ihriská), dve tretiny školákov sa môžu počas veľkej prestávky voľne pohybovať na chodbe v blízkosti triedy.

zdroj: HBSC – Slovensko – 2017/2018 Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11, 13 a 15-ročných školákov

Je centrom Aktívnej školy, pretože je to jediný predmet, ktorý má za cieľ vytvárať vzťah k pohybu a zdravému telu. Podľa štúdie MŠVVaŠ rodičia vnímajú ako najväčší problém kvalitu a atraktivitu telesnej výchovy.

MODULY

Zapojte sa a skvalitnite svoje hodiny telesnej výchovy prostredníctvom projektu ministerstva školstva.

Ponuka Modulov v školskom roku 2022/2023 tu. 

TRÉNERI V ŠKOLE

Projekt je zameraný na aktívne zapojenie športových odborníkov-trénerov na hodinách telesnej a športovej výchovy v 1. a 2. ročníku ZŠ. Deti sa zoznámia s viacerými športami a ich športovým náčiním hravou formou. Zapojte sa a skvalitnite svoje hodiny telesnej výchovy prostredníctvom projektu ministerstva školstva.

Ponuka Tréneri v škole v školskom roku 2022/2023 tu. 

METODIKA

Tu nájdete materiály pripravené národnými športovými zväzmi, ktoré môžete využiť na hodinách telesnej výchovy.

Metodika podľa športov je dostupná tu.

Testovanie žiakov je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a realizuje sa prostredníctvom portálu https://www.testovanieziakov.sk/ . Legislatívne je ukotvené v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplní niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o športe“), najmä § 58 písm. p)

Prvé celoštátne testovanie pohybových predpokladov žiakov prvého ročníka prebehlo v školskom roku 2018/2019. Vtedy bolo otestovaných takmer 40 000 žiakov.

Testovanie je dôležitý nástroj sledovania trendov aj s ohľadom na pandemické obdobie a nárast sedavého životného štýlu detí a mládeže.

Aktívna škola sa zapája do školských športových súťaží alebo sa aktívne podieľa na ich organizácií. Súťaže sú neoddeliteľnou súčasťou Aktívnej školy. Poskytujú priestor na sebarealizáciu a socializácie žiakov, ktorý majú vzťah k športu, ale zároveň pri dobre nastavenej ponuke súťaží vytvárajú príležitosti pre žiakov, ktorí uprednostňujú zábavu, spoznávanie nových kamarátov a tímovosť pred výkonom. Preto ponuka súťaží prechádza zmenami, ktoré majú prispieť k vyššej kvalite a atraktivite školských športových súťaží.

Aktuálnu ponuku súťaží pre školy a žiakov nájdete na https://www.aktivnaskola.sk/skolske-sportove-sutaze/

Kto tvorí aktívnu školu

Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že školy sú v tom samé, aktívna škola je ekosystém vzťahov a každý z nás môže prispieť k tomu, aby školy boli aktívnejšie. Aktívnu školu tvorí aktívny:

Prečo viac pohybu na školách:

Podľa odporúčaní WHO deti a mládež by mala tráviť čas pohybom min. 60 minút denne. Pričom tento pohyb by mal byť strednej a vyššej intenzity. Aktívna škola môže výrazne dopomôcť k naplneniu tejto minimálnej požiadavky, od ktorej sa stále viac detí a mládeže vzďaľuje.