Preskočiť na obsah

Šk. rok 2022/2023

Na základe výzvy F-2022-DOT01 zo dňa 6.5.2022 a rozhodnutia ministra o poskytnutí dotácie bude v nasledujúcom školskom roku vykonávať činnosť 17 subjektov.

Školy môžu svoj predbežný záujem o Moduly nahlásiť na portáli Školského športu.

Zverejnenie výsledkov výzvy číslo F-2022-DOT01: https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2022/

 

STRIKE DANCE ACADEMY (Tanečná telesná výchova)

„Hodiny budú prebiehať pod vedením lektorov tanca, ktorí absolvovali školenie s Lacim Strikeom – autorom týchto tanečných osnov. Každá hodina bude začínať rozcvičkou, pokračuje nácvikom základných tanečných krokov, z ktorých neskôr vzniknú jednoduché kombinácie, freestyle a zábavné choreografie. Hodinu ukončíme strečingom. Spoločne si s deťmi prejdeme rytmiku aj jednotlivé tanečné štýly a tiež to, ako vznikali a formovali sa až do dnešnej podoby. Prinášame spojenie hudby a tanca a cieľom je, aby sa deti na hodiny telesnej výchovy tešili a bavil ich pohyb.“

OZ Street dance academy
Hlavný koordinátor:
Stanislava Matejová

Cvič so zdravým chrbátikom

„Pohybová aktivita do škôl vo forme zdravotných cvičení pod vedením fyzioterapeuta. Problémy s chrbticou a správnym držaním tela má čoraz viac žiakov. Našim cieľom je predchádzať deformitám chrbtice a chybnému držaniu tela u detí v rannom školskom veku. Žiakov naučíme ako vyzerá správny sed, držanie tela a ako ho udržiavať počas dňa. Spoločne sa naučíme správny stereotyp dýchania, techniku cvičenia, správne zaujatie polôh pri cvičení. Žiaci si posilnia svoju chrbticu a hlboké svalstvo, ktoré sú tým najdôležitejším základom do budúcnosti. Ide o budúcnosť bez bolestí chrbtice, „seknutí“, rehabilitácií, či operácií.“

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

OZ za zdravší život
Hlavný koordinátor:
Radka Komárová

Funkčný pohyb pre deti

Stále viac štúdií dokazuje, že skorá špecializácia u detí má nepriaznivé dôsledky na oporno-pohybový aparát. Prejavuje sa to bolesťami a poruchami pohybovej sústavy v období adolescencie. Školský vek na prvom stupni sa charakterizuje ako obdobie „kľudného“ rastu, preto by mala byť pohybovo-športová príprava pre deti zameraná na všeobecný rozvoj pohybových schopností s dôrazom na základné fyziologické princípy.

CrossFit dáva deťom silný základ aj pre iné športy. Zmysel našej práce je vzbudiť v deťoch záujem o zdravý život, ktorý sa snažíme podporiť nielen športovou aktivitou, ale aj vedomosťami o zdravom stravovaní.

Pomáhame pohybom, o. z.
Hlavný koordinátor:
Róbert Rybanský

Hraj Flag Futbal

Obsah modulu je zameraný na nový atraktívny šport flag futbal. Je to absolútne bezkontaktná verzia amerického futbalu, ktorá je vhodná do školského prostredia. Flag futbal zažíva v posledných rokoch výrazný globálny rast. Počas 6 hodín TŠV sa učiteľ a žiaci budú môcť zoznámiť so základnými technikami a zručnosťami (behanie, uhýbanie, hádzanie a chytanie prihrávky). Školiteľ bude viesť učiteľa k samostatnosti a po absolvovaní modulu sa očakáva, že učiteľ bude môcť pokračovať vo flag futbale samostatne.”

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenská asociácia amerického futbalu, o. z.
Hlavný koordinátor:
Juraj Sopkuliak

Golfujeme v škole

“Cieľom projektu Golfujeme v škole je ukázať žiakom golf prostredníctvom hry, ktorá je určená do vnútorných, aj do vonkajších podmienok – ide o SHORT GOLF. Všetci žiaci s náčiním prispôsobeným ich veku zažijú nadšenie a radosť z odpálenia loptičky na cieľ a do diaľky. Vďaka mäkkým loptičkám a ľahkým plastovým paliciam ide o veľmi dostupnú a veľmi bezpečnú formu golfu. Golf je hra, ktorá sa dá hrať v škole, v telocvični a aj kdekoľvek v prírode. Súčasťou golfu je zdvorilé správanie, ktoré žiakov učí akceptovať pravidlá, rozvíja u nich komunikáciu so spoluhráčmi a učia sa vzájomnému porozumeniu.”

Slovenská golfová asociácia
Hlavný koordinátor:
Tomáš Krištof

Gymnastika bezpečne a atraktívne

“Urobiť kotúľ, predviesť stojku, či premet bokom. Hlavou hore, hlavou dole. A nielen to! Byť ohybný ako z gumy, obratný a vrtký ako mačka, silný ako lev. Vedieť, kde je pravá ruka a ľavá noha, aj keď som dolu hlavou. Cítiť rytmus a cvičiť podľa neho na hudbu, ovládať manipulácie s náčiním a pri všetkom vyzerať krásne vzpriamení, vystretí, elegantní. To všetko nám gymnastika ponúka, to všetko a oveľa viac Vás naučíme! Gymnastika je atraktívna, zábavná a bezpečná pre každého!”

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenská gymnastická federácia
Hlavný koordinátor:
Silvia Ruščinová

Cheer je cool

„Cheerleading = šport vhodný rovnako pre chlapcov aj dievčatá, ktorý zapája do aktivity všetky deti z triedy, nezávisle na ich fyzickej pripravenosti. Zábavným spôsobom vytvára medzi deťmi pocit dôvery a zodpovednosti za spoločný výsledok tímu, učí ich spolupracovať a pomáhať si navzájom. Rozvíja základné pohybové schopnosti, rozvíja obratnosť, koordináciu, gymnastické, silové aj tanečné zručnosti. Poskytuje škole skvelú príležitosť na vytvorenie školských športových klubov, ktoré zabezpečia prezentáciu školských aktivít alebo aj reprezentáciu školy v rámci športových súťaží školského športu. CHEER JE PROSTE COOL.”

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenská cheerleading únia
Hlavný koordinátor:
Zuzana Niščáková

Základy plávania, vodného póla a sebazáchrana topiaceho sa

„Slovenská plavecká federácia chce vytvoriť aktívny postoj žiakov k športovaniu, naučenie sa sebazáchrany pri topení sa, naučenie sa plávať, prevencia proti utopeniu sa. Organizované budú školenia ohľadom riadenia súťaží pre učiteľov, ako aj možnosť urobiť si trénerskú licenciu v plaveckých športoch prostredníctvom školení SPF.“

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenská plavecká federácia
Hlavný koordinátor:
Róbert Košťál

Rope skipping - aktivity so švihadlom

„Prínosom projektu je priniesť do vyučovania inovatívne metódy a formy vzdelávania prostredníctvom športu rope skipping – skákania cez švihadlo. Projekt presahuje aj mimo vyučovacieho procesu a motivuje žiakov a rodičov zmysluplne tráviť voľný čas.“

Slovenská rope skippingová asociácia
Hlavný koordinátor:
Pavlína Hadová

Stolný tenis do základných škôl

“Stolný tenis je jeden z najrozšírenejších a najrýchlejších športov na svete, tešiaci sa veľkej obľube. Nemá prakticky žiadne kontraindikácie a každý sa môže naučiť hrať. Deti s nadšením udierajúce do lopty nielenže pocítia neporovnateľné potešenie, ale zároveň si budú môcť upevniť svoje fyzické a duševné zdravie. Stolný tenis rozvíja u detí nielen fyzické zdatnosti, ale aj logické herné myslenie, koncentráciu, individuálnu zodpovednosť a bojovnosť. Deti sa učia herným základom, alebo sa zdokonaľujú v technikách stolného tenisu.”

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenský stolnotenisový zväz
Hlavný koordinátor:
Zuzana Perháčová

MMA, úpolové športy pre 1. stupeň základných škôl

Zmiešané bojové umenie žiakov učí k vzájomnému rešpektu a disciplíne. Nakoľko MMA je mix bojových umení,  deti budú mať možnosť vyskúšať si z každého bojového športu niečo iné prostredníctvom hry, lebo HRA je základom detskej sebarealizácie. Zároveň si deti osvoja základy bojových športov – samozrejme bezkontaktne – postoj, pády, prípadne údery a kopanie na tréningových pomôckach. Úpolovými cvičeniami sa myslia cvičenia s prekonávaním odporu (pretláčanie, preťahovanie,…). MMA a úpolové športy sú u žiakov veľmi obľúbené. Cvičenia majú nepopierateľne pozitívny vplyv na psychický a telesný vývin žiakov a sú vhodné pre všetky vekové kategórie, všetky somatické typy a obe pohlavia.

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

MAMMAL - Slovenský zväz MMA
Hlavný koordinátor:
Marek Herda

Tenis do škôl

„Umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry. MŠVVaŠ SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo tenis od školského roka 2008/2009 do štátneho a školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní na ZŠ.“

Slovenský tenisový zväz
Hlavný koordinátor:
Rudolf Horváth

To nie je žiaden fór, aj ty môžeš dať gól

“Športové hry sú už tradične obľúbené medzi všetkými kategóriami školákov a telesná výchova je považovaná za jeden z najdôležitejších prostriedkov výchovy človeka. Naše športové aktivity, súťaže a hry by mali byť nielen prínosom, ale aj zatraktívnením hodín TaŠV pre prvý stupeň ZŠ. Hra dáva deťom veľmi dôležitú zručnosť spolupracovať a budovať kolektívneho ducha.”

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenský zväz hádzanej
Hlavný koordinátor:
Renáta Marcinová

KARATE - Zahraj si: UBRÁŇ SA!

“Koncept „detskej sebaobrany“ sa skladá z viacerých bojových umení, ale bazálnu platformu tvorí jednoznačne karate – umenie prázdnej ruky. Výhodou modulu KARATE je široká ponuka možností aktívne sa hýbať, pričom deti naučíme základy blokov, úderov a kopov, zdokonalíme ich v obrane a súčasne ponúkneme možnosť porovnať sa s rovesníkmi v súťažnej dráhe “KARATE AGILITY”. Deti sa naučia riešiť nielen sporné situácie, ale v kritickom momente primerane zareagovať, či aplikovať pravidlá hry fair-play. Veríme, že ich duševná stránka môže byť obohatená o posilnenie vnútornej rovnováhy a rozvoj sebaregulácie.”

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenský zväz karate
Hlavný koordinátor:
Kristína Macková

Slovenský zväz ľadového hokeja

Telesná výchova na Zimnom štadióne počas jedného dobrodružného týždňa.

Zimný štadión sa stáva telocvičňou, plnou zážitkov, tématických príbehov v spoločnosti vyškolených trénerov. 

Moderný, inovatívny prístup tohto modulu spočíva v rozvoji všetkých troch kompetencií dieťaťa – vedomostí, zručností a postojov. Deti sa prostredníctvom zážitkového učenia, naučia nielen základom korčuľovania ( zručnosti ) ale objavia aj päť zaujímavých tématických okruhov (vedomosti ), pri čom spoznajú samých seba pri prekonávaní svojich možností ( postoje ). Toto všetko v prajnom, hravom a rešpektujúcom prostredí.

Slovenský zväz ľadového hokeja
Hlavný koordinátor:
Michal Lečko

Tance do škôl

TANEC vždy bol a mal by zostať základnou súčasťou pohybového prejavu, pretože významne obohacuje a rozvíja rytmické, koordinačné a všestranné pohybové schopnosti detí. Cieľom je rozvinúť a nasmerovať záujem o tanec v jeho širokej štýlovej, rytmickej a výrazovej rozmanitosti, motivovať a vytvoriť vzťah k tanečnému prejavu a improvizačnej tvorivosti. Tanec učí a rozvíja po telesnej, ale aj duševnej stránke, čoho zárukou budú kvalitní športovo-taneční lektori. Súčasťou modulu bude nácvik viacerých tanečných štýlov v ich základnej podobe (latino, disco, street, jazz,…) a tie sa prepoja v záverečnej kombinácii a prezentácii.ň

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenský zväz tanečných športov
Hlavný koordinátor:
Hana Švehlová

Cvičíme s akadémiou Mateja Tótha

„Do hodín telesnej a športovej výchovy prinášame nápaditosť, sviežosť a inovatívnosť, keďže sa moduly realizujú prostredníctvom modernej, zážitkovej a zábavnej metodiky. Obsah Modulu je napojený na všeobecný a všestranný rozvoj pohybových schopností. Realizujú ho kvalifikovaní tréneri v oblasti všeobecnej športovej prípravy a odborníci. Piliere naše metodiky: športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Cvičenia sú vyberané tak, aby ich realizácia bola možná v školskom prostredí s adekvátnym športovým materiálnym vybavením, ale aj v prostredí mimo školy s využitím alternatívnych pomôcok.“

Športová akadémia mateja tótha
Hlavný koordinátor:
Mária Bedleková

Moduly 2022/2023