Preskočiť na obsah

Športové kurzy

Pohybové aktivity v prírode majú pre žiakov množstvo telesných, duševných a sociálnych benefitov, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o pohybovo pasívne alebo aktívne vystavenie sa prírodnému prostrediu (Eingeshenk et al. 2019; Mygind et al. 2019; Twohig-Bennet a Jones 2018; Gascon et al. 2017; Haluza, Schonbauer a Cervinka 2014).

Najtradičnejšie formy tejto pohybovej aktivity sú plavecké a lyžiarske kurzy a výcviky, stále častejšie však školy zaraďujú aj ďalšie formy kurzov a výcvikov: pešiu, vodnú a cyklo turistiku, lezecký kurz a výcvik, splavovanie riek, in line korčule, atď. Práve nové formy zážitkov môžu žiakov motivovať a pritiahnuť ich k pohybu.

Benefity:

 • pôsobia ako zážitková forma pohybu a majú silný socializačný efekt
 • mávajú často charakter zotavovacích pobytov
 • okrem samotných zručností a kompetencií získavajú žiaci aj celoživotné skúsenosti
 • zásadne ovplyvňujú duševnú pohodu a well-being žiakov

Výzvy:

 • rozšíriť ponuku kurzov na školách o nové formy
 • obohatiť ponuku vzdelávacích aktivít pre pedagógov
 • upriamiť sa na vyššiu akceptáciu zážitkovej formy učenia s ohľadom na chod školy

Čo robí aktívna škola

 • Škola organizuje plavecký výcvik/kurz.   
 • Škola organizuje snoubordingový výcvik/kurz.   
 • Škola organizuje lyžiarsky výcvik/kurz.                   
 • Škola organizuje korčuliarsky výcvik/kurz.                            
 • Škola organizuje výcvik/kurz splavovania.                            
 • Škola organizuje výcvik/kurz turistiky.    
 • Škola organizuje lezecký výcvik/kurz.
 • Škola organizuje iný výcvik/kurz/pobyt v prírode, prípadne komunitné športové podujatie pre rodičov, učiteľov a žiakov.

Odporúčania

 • Podporovať školy v realizácii vyššie uvedených športových kurzov a výcvikov (ŠKV).

   

 • Zapojiť do projektu Aktívna škola čo najviac škôl a postupne implementovať systém manažmentu kvality pohybu na školách.

 •  
  • Na základe výsledkov školy v jednotlivých oblastiach časti ŠKV koordinovať či podporovať koordinátora(ku) v tvorbe a implementovaní zmien.

  • Zapojiť do podpory organizácie ŠKV zriaďovateľa, rodičov a žiakov.

  • Implementovať koncept Aktívnej školy na škole

  • Vytvoriť na škole pozíciu koordinátora pre AŠ

 • Analyzovať výsledky v jednotlivých oblastiach ŠKV a navrhnúť akčný plán zmien na základe odporúčaní a konzultácií so zodpovedným regionálnym pracovníkom MŠVVaŠ SR.

 • Pokiaľ je to možné, aktívne sa zapájať do organizácie ŠKV.

Podporovať organizáciu ŠKV a pokiaľ je to možné, aj sa do nich aktívne zapájať.

 • Participovať na ŠKV.

Riešenia