Preskočiť na obsah

Školské športové súťaže

Školské športové súťaže v SR sa konajú pod značkou Školský šport. Ich vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne ich na úrovni okresov a krajov zabezpečujú Regionálne úrady školskej správy a na celoslovenskej úrovni Národné športové centrum a príslušné športové zväzy.  Školy sa do súťaží prihlasujú prostredníctvom portálu školských športových súťaží.

 

Systém školských športových súťaží

Súťaže sú rozdelené do 4 kategórií:

A kategória – SUPERfinálová séria

Ide o postupové a otvorené súťaže v športoch, o ktoré je zo strany škôl a žiakov najväčší záujem. Vrcholia na veľkolepom SUPERfinále  (školské majstrovstvá Slovenska). Na úrovni okresov a krajov sú súťaže A kategórie zabezpečené prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy, na úrovni SUPERfinále príslušným národným športovým zväzom. Tieto súťaže sú plne hradené MŠVVaŠ SR.

Aktuálne vyhlásené súťaže kategórie A:

Zoznam vyhlásených súťaží pre školský rok 202/2023 bude zverejnený do 31.8.2023 na tejto stránke.

SUPERfinále

Oficiálne majstrovstvá Slovenska žiakov základných a stredných škôl sa od roku 2022 konajú pod znaškou SUPERfinále.  Ide o najvačšie školské športové podujatie na Slovensku ktorého sa zúčastňuje každoročne takmer 2000 súťažiacich z celého Slovenska.

SUPERfinále 2022

SUPERfinále 2023

B kategória – krajské súťaže

Postupové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ, ktoré končia na krajskej úrovni. Výber konkrétnych športov a súťaží je v kompetencii RÚŠS podľa záujmov a možností daného kraja. Najúspešnejšie súťaže kategórie B môžu byť preklasifikované na súťaže kategórie A, ak počtom zapojených škôl a žiakov prevýšia niektorú zo súťaže kategórie A.

C kategória – partnerské súťaže

Súťaže nie sú vyhlásené MŠVVaŠ, ale ministerstvo odporúča riaditeľom škôl uvoľňovať žiakov na partnerské súťaže vyhlasované najmä národnými športovými zväzmi. Zodpovednosť za organizáciu a financovanie súťaží preberá partner súťaže (športové zväzy, VÚC, mestá, školy, CVČ, občianske združenia…), ktorý požiada o zaradenie do systému školských športových súťaží prostredníctvom žiadosti zverejnenej na portáli školského športu. Úspešné súťaže kategórie C môžu byť zaradené aj do kategórie B, alebo kategórie A, pokiaľ sa preukáže masový záujem..

Medzinárodné súťaže – ISF.

Národné športové centrum je členom Medzinárodnej školskej športovej federácie (ISF) a v spolupráci s ministerstvom školstva zabezpečuje účasť žiakov na medzinárodných súťažiach škôl. Výber medzinárodných súťaží bude súčasťou nového termínovníka na nasledujúci školský rok s podmienkami kvalifikácie na ISF.

 

Dokumenty

Tu si môžete stihanuť Diplomy a vzor propozícií kola.

 

 

 Prečo sa zapájať do súťaží 

Kvalitný školský šport poskytuje všetkým študentom príležitosti zúčastniť sa pohybovej aktivity v súťažnom formáte zodpovedajúcom ich veku, zručnostiam a schopnostiam. Okrem toho:

   • prináša žiakom emóciu, zážitok a skúsenosť
   • má inkluzívny charakter a silný sociálny rozmer
   • podporuje účasť a radosť z pohybu nad výkonom
   • vytvára spojenie s miestnymi komunitnými športovými klubmi
   • učí odolnosti, tímovej práci a podporuje pocit školskej hrdosti
   • zahŕňa pestrú škálu športových aktivít pre rôzne záujmy

 

Čo je cieľom súťaží Školského športu

 

   • zapájajú čo najviac žiakov, družstiev, tímov
   • zapájajú aj žiakov, ktorí nie sú registrovaní v športových kluboch
   • majú celoslovenské pokrytie

 

 

 Ako sa zapojiť do súťaží

Telocvikári, alebo osoby poverené vedením školy, môžu prihlásiť svoju školu/žiakov do súťaže prostredníctvom portálu: www.sutaze.skolskysport.sk do termínu, ktorý je uvedený samostatne pri každom športe.

Škola nemusí byť povinne prihlásená do všetkých súťaží. Zúčastňuje sa iba tých, o ktoré má reálny záujem. Ako na to?

 

Chcem byť organizátorom súťaže

Záujemca si vyberie kolo, o ktoré má záujem a prihlási sa na portáli Školského športu prostredníctvom formulára, ktorý prislúcha k danému kolu. RÚŠS rozhoduje o pridelení kola konkrétnemu záujemcovi. Platí podmienka, že:

   • škola má prednosť v organizovaní pred CVČ
   • organizátor musí mať vopred schválený rozpočet na kolo od RÚŠS
   • organizátor zverejní na portáli výsledky kola a označí víťazov
   • organizátor vyúčtuje kolo podľa reálnych nákladov.

 

 

Ako zabezpečiť okresné a krajské kolá

 Súťaže sa zabezpečujú podľa aktuálnej smernice 25/2023 MŠ VVaŠ SR o súťažiach.

 

Zabezpečenie pred a po súťaži:

    1. prihlásenie sa do výberového konania na organizátora
    2. zazmluvnenie organizátora s RÚŠS
    3. schválenie predbežného rozpočtu
    4. rezervácia športoviska
    5. príprava materiálno-technického zabezpečenia
    6. zazmluvnenie rozhodcov
    7. príprava propozícií, časového harmonogramu kola
    8. pozvanie médií
    9. objednanie občerstvenia
    10. príprava diplomov
    11. potvrdenie účasti prihlásených škôl
    12. príprava športoviska
    13. zverejnenie výsledkov na portáli ŠKŠ a označenie víťazov
    14. vyúčtovanie kola

 

 

Stratégia školy 

    • Naplánujte si celoročný program súťaží ktorých sa chcete zúčastniť
    • Vyberajte si tie, na ktoré máte najvhodnejšie podmienky a možnosti
    • Podporujte začlenenie všetkých študentov bez ohľadu na pôvod, presvedčenie a/alebo identitu
    • Uprednostňujte účasť, tímovú prácu a zábavu pred výkonom
    • Zvyšujte zručnosti zamestnancov zodpovedných za koučovanie alebo poskytovanie športových programov, aby ste sa uistili, že rozumejú zručnostiam, pravidlám a hre, ktoré sú potrebné na koučovanie tímu a pomoc pri učení. Oceňujte a uprednostňujte kvalitný šport vo svojej škole
    • Pochopte, ako šport pomáha pri plnení priorít vašej školy na tento rok, a informujte o tom všetkých zamestnancov
    • Poskytnite požadované množstvo športu na všetkých úrovniach roka
    • Oslávte úspechy v športe a uznajte jeho úlohu v pozitívnej školskej kultúre.