Preskočiť na obsah

Školské športové súťaže

Školské športové súťaže sú nástrojom výchovy a vzdelávania detí a žiakov. Vychovávajú ich športovému súťaženiu v zmysle fair play, k tímovej práci, rešpektu k súperovi a podpore zdravia a well-beingu.

 

Na rozdiel od súťaží športových klubov, ktoré sú zamerané na maximálny výkon a sú výsledkom práce trénera a klubu, školské súťaže majú za cieľ zapojiť čo najširšie spektrum žiakov a umožniť tak čo najväčšiemu množstvu žiakov zažiť emóciu súťaženia, tímovú spoluprácu a pocit reprezentácie svojej školy.

 

Ich primárnym cieľom je zábava, zážitok a možnosť porovnávať sa so spolužiakmi. Ponuka súťaží by mala zohľadňovať možnosť zapojenia čo najväšieho počtu žiakov a nemala by nikoho diskriminovať.

Benefity:

 • pocit radosti z hry a súťaže
 • socializácia a komunikácia
 • reprezentácia školy

Výzvy:

 • zvýšiť zapojenosť neaktívnych žiakov
 • zaraďovať viac tímových súťaží
 • zaradiť atraktívnejšie a netradičné súťaže, ktoré umožnia zapojenie nových žiakov
 • organizovať viac lokálnych a regionálnych súťaží na školskej úrovni
 • minimalizovať celoštátne súťaže žiakov na 1. stupni ZŠ
 • zapájať viac dievčat

Čo robí aktívna škola

 • Škola organizuje vlastné školské medzitriedne športové súťaže (školské olympiády, atď.).              
 • Škola je organizátorom okresných alebo krajských kôl Školského športu (súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR).                    
 • Žiaci sa zúčastňujú súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR kategórie A, B alebo C.                           
 • Žiaci (jednotlivci alebo tím) sa umiestnili na SUPERfinále v Školskom športe na 1., 2. alebo 3. mieste.
 • Žiaci školy sa zapájajú do súťaží organizovaných župou, mestom alebo iných regionálnych súťaží.
 • Do školských športových súťaží sa zapája… % žiakov (za zapojenie sa počíta aspoň jeden štart žiaka v akejkoľvek športovej súťaži, nepočítajú sa klubové štarty).                           
 • Škola informuje rodičov, žiakov a verejnosť o športových úspechoch žiakov na webstránke, sociálnych sieťach školy, prípadne vyhlasuje najlepších športovcov školy a tímy.

Odporúčania

 • Poskytnúť školskú alebo mestskú infraštruktúru bezplatne, alebo za zvýhodnených podmienok za účelom usporiadania školských súťaží.

   

 • Finančne podporiť organizovanie lokálnych, mestských alebo župných súťaží.

   

 • Odmeňovať školy a pedagógov za aktivitu pri organizovaní športových súťaží.

   

 • Zapojiť do projektu Aktívna škola čo najviac škôl a postupne implementovať systém manažmentu kvality pohybu na školách.

 •  
 • Podporovať organizovanie školských kôl športových súťaží a uvoľňovať pedagógov a žiakov na súťaže.

 • Motivovať žiakov a pedagógov k účasti na športových súťažiach.

 • Implementovať koncept Aktívnej školy na škole

 • Vytvoriť na škole pozíciu koordinátora pre AŠ

 •  
 • Analyzovať výsledky v jednotlivých oblastiach AT a navrhnúť akčný plán zmien na základe odporúčaní a konzultácií so zodpovedným regionálnym pracovníkom MŠVVaŠ SR, napr. prostredníctvom na vedeckej evidencii založenej behaviorálnej intervencie (programu) podpory AT na škole, podporou odkladania kolobežiek, skejtbordov, inline korčúľ a ochranných pomôcok (prilba a chrániče) v interiéri školy atď.
 • Vnímať účasť žiakov na športových súťažiach ako súčasť vzdelávania a výchovy, rovnako dôležitej, ako ktorýkoľvek iný predmet.

 • Pripravovať a sprevádzať žiakov na súťažiach.

 • Spolu so žiakmi vytvárať a organizovať nové lokálne školské súťaže.

 •  
 • Podporovať a motivovať dieťa v zapájaní sa do športových súťaží.

 • Povzbudzovať dieťa a jeho tím počas súťažných kôl.

 • Komunikovať s dieťaťom o zažitých pozitívach a negatívach, pocitoch a ambíciách.

 • Aktívne komunikovať tému pohybu a súťaží s učiteľom TaŠV a triednym učiteľom.

  • Zapájať sa do športových súťaží.

  • Hovoriť o svojich potrebách s rodičmi, učiteľmi a spolužiakmi.

Ako fungujú športové súťaže

Školské športové súťaže v SR sa konajú pod značkou Školský šport. Ich vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a organizačne ich na úrovni okresov a krajov zabezpečujú Regionálne úrady školskej správy a na celoslovenskej úrovni NIVAM.  Školy sa do súťaží prihlasujú prostredníctvom portálu školských športových súťaží.

Rozdelenie súťaží podľa typu

A kategória

SUPERfinálová séria Ide o postupové a otvorené súťaže v športoch, o ktoré je zo strany škôl a žiakov najväčší záujem. Vrcholia na veľkolepom SUPERfinále  (školské majstrovstvá Slovenska). Na úrovni okresov a krajov sú súťaže A kategórie zabezpečené prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy, na úrovni SUPERfinále príslušným národným športovým zväzom. Tieto súťaže sú plne hradené MŠVVaŠ SR. SUPERfinále 2022  SUPERfinále 2023

B kategória

Krajské súťaže Postupové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ, ktoré končia na krajskej úrovni. Výber konkrétnych športov a súťaží je v kompetencii RÚŠS podľa záujmov a možností daného kraja. Najúspešnejšie súťaže kategórie B môžu byť preklasifikované na súťaže kategórie A, ak počtom zapojených škôl a žiakov prevýšia niektorú zo súťaže kategórie A.

C kategória

Partnerské súťaže nie sú vyhlásené MŠVVaŠ, ale ministerstvo odporúča riaditeľom škôl uvoľňovať žiakov na partnerské súťaže vyhlasované najmä národnými športovými zväzmi. Zodpovednosť za organizáciu a financovanie súťaží preberá partner súťaže (športové zväzy, VÚC, mestá, školy, CVČ, občianske združenia…), ktorý požiada o zaradenie do systému školských športových súťaží prostredníctvom žiadosti zverejnenej na portáli školského športu. Úspešné súťaže kategórie C môžu byť zaradené aj do kategórie B, alebo kategórie A, pokiaľ sa preukáže masový záujem..

D kategória

Medzinárodné súťaže – ISF . Tieto súťaže, zabezpečuje Národné športové centrum, ktoré  je členom Medzinárodnej školskej športovej federácie (ISF) a v spolupráci s ministerstvom školstva zabezpečuje účasť žiakov na medzinárodných súťažiach škôl. Výber medzinárodných súťaží bude súčasťou nového termínovníka na nasledujúci školský rok s podmienkami kvalifikácie na ISF.

Dokumenty na stiahnutie