Preskočiť na obsah

Testovanie

Monitoring je jedným z dôležitých nástrojov riešenia pohybovej inaktivity, nakoľko umožňuje poznať aktuálny stav, vyhodnocovať dáta a prijímať správne opatrenia.

V súčasnosti disponujeme dostatkom dôkazov, že zvýšený objem pohybovej aktivity a jej vyššie intenzity sú u detí a adolescentov spojené s viacerými priaznivými zdravotnými výsledkami (WHO 2020).

Benefity:

 • možnosť prijímať rozhodnutia a opatrenia na základe dát, ktoré budú reflektovať reálny stav
 • schopnosť predvídať trendy a
 • odhaľovať riziká

Výzvy:

 • spracovať štandardizované testovacie sety pre jednotlivé oblasti
 • motivovať respondentov k ich pravdivému a poctivému absolvovaniu
 • vysvetliť verejnosti a zainteresovaným dôležitosť zberu, analýzy a vyhodnocovania dát

Čo robí aktívna škola

 • Škola sa zapája do projektu Olympijský odznak zdatnosti (OLOV).                            
 • Škola realizuje v plnom rozsahu testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov.
 • Škola realizuje testovanie pohybových kompetencií MOBAK.                      
 • Škola využíva vlastný test na overovanie telesnej zdatnosti, pohybových kompetencií alebo iných fyzických
 • testov.                          
 • Škola overuje úroveň vedomostí žiakov v oblasti dopravnej výchovy, oblasti Ochrana života a zdravia, v oblasti Poznaj svoje telo, v oblasti OVEP.                           
 • Škola preveruje znalosti žiakov z problematiky duševného zdravia.          

Odprúčania

 

 • Podporovať školy v realizácii Monitoringu a prezentácii ich výsledkov s cieľom sledovať efektivitu nielen zapojenia sa školy do projektu AŠ (ktorého cieľom by malo byť zvýšenie úrovne pohybovej aktivity a telesnej zdatnosti), ale aj edukačného procesu vo vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ ako takého.

   

 • Zapojiť do projektu Aktívna škola čo najviac škôl a postupne implementovať systém manažmentu kvality pohybu na školách

 

 • Na základe výsledkov školy v jednotlivých oblastiach časti Monitoringu koordinovať či podporovať koordinátora(ku) v tvorbe a implementovaní zmien.

   

 • Zapojiť do podpory Monitoringu zriaďovateľa, rodičov a žiakov.

   

 • Implementovať koncept Aktívnej školy na škole

   

 • Vytvoriť na škole pozíciu koordinátora pre AŠ

 •  
 • Analyzovať výsledky v jednotlivých oblastiach Monitoringu a navrhnúť akčný plán zmien na základe odporúčaní a konzultácií so zodpovedným regionálnym pracovníkom MŠVVaŠ SR.

 • Aktívne sa zapájať do aktivít zameraných na podporu Monitoringu žiakov a pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

Informovať sa o výsledkoch Monitoringu svojich detí.

 • Participovať na Monitoringu.

   

   

 

 

Riešenia

 • Cieľom TPPŽ je základe pravidelného zberu dát, nastavovať efektívne a účinné národné politiky, projekty a opatrenia, ktoré prispejú k zdravšej populácii. 
 • Primárne majú výsledky testovania slúžiť ako nástroj podpory ZDRAVIApripravenosti detí a mládeže osvojovať si pohybové zručnosti a pohybové kompetencie pre praktický život, šport a povolanie.
 • Doplnkový cieľ je poskytnúť rodičom informáciu o okruhu športov na ktoré má ich dieťa podľa testovania predpoklady. 

Portál testovania žiakov nájdete na tomto odkaze

 • je dobrovoľný národný športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) určený pre žiakov II. stupňa na všetkých základných školách a osemročných gymnáziách na území Slovenskej republiky (SR).

 • Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) a Školský šport. Projekt je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov.
 • Hlavným cieľom projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie.
 • Vďaka projektu bude možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

Viac o projekte nájdete na tejto stránke