Preskočiť na obsah

Testovanie

Aktívna škola využíva množstvo nástrojov na overovanie úrovne telesnej zdatnosti, zručností vedomostí svojich žiakov. Súbor týchto nástrojom tvorí samostatnú časť Aktívnej školy, ktorá pomáha učiteľom prijímať a upravovať  výchovno vzdelávacie metódy, formy, ciele a obsahy.

 

Testovanie pohybových predpokladov žiakov (TPPŽ)

  • Cieľom TPPŽ je základe pravidelného zberu dát, nastavovať efektívne a účinné národné politiky, projekty a opatrenia, ktoré prispejú k zdravšej populácii. 
  • Primárne majú výsledky testovania slúžiť ako nástroj podpory ZDRAVIApripravenosti detí a mládeže osvojovať si pohybové zručnosti a pohybové kompetencie pre praktický život, šport a povolanie.
  • Doplnkový cieľ je poskytnúť rodičom informáciu o okruhu športov na ktoré má ich dieťa podľa testovania predpoklady. 

Portál testovania žiakov nájdete na tomto odkaze

 


Olympijský odznak všestrannosti OLOV

 

  • je dobrovoľný národný športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) určený pre žiakov II. stupňa na všetkých základných školách a osemročných gymnáziách na území Slovenskej republiky (SR).

  • Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) a Školský šport. Projekt je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov.
  • Hlavným cieľom projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie.
  • Vďaka projektu bude možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

Viac o projekte nájdete na tejto stránke 


 

Ďalšie formy overovania a testovania:

Dopravná výchova

Ochrana života a zdravia

Poznaj svoje telo

OVEP