Preskočiť na obsah

Aktívne ŠKD

Školské kluby detí majú v priestore na pomedzí formálneho a neformálneho vzdelávania výnimočnú pozíciu. Na Slovensku sú jasne charakterizované ako zariadenia, ktorých poslaním je umožniť deťom rozvíjať ich osobnostný potenciál, záujmy a vzdelávacie potreby v podporujúcom prostredí, uplatňujúcom požiadavky na výchovu mimo vyučovania a výchovu vo voľnom čase, prostredníctvom princípov neformálneho vzdelávania (ŠVP pre ŠKD, 2022).

 

V rámci Aktívnej školy môžu pohybové aktivity v ŠKD významne napĺňať odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie pre pohybovú aktivitu detí a adolescentov (WHO, 2020).

 

Benefity:

 • predlžujú čas strávený na čerstvom vzduchu
 • ponúkajú organizované a neorganizované hry a pohybové aktivity
 • majú významný socializačný benefit
 • vytvárajú priestor pre relaxáciu duševného zaťaženia

Výzvy:

 • vytvoriť kvalitne spracovaný plán ŠKD
 • podporiť kariérny rast vychovávateliek ŠKD
 • rozvinúť naplno potenciál ŠKD v oblasti podpory pohybovej aktivity a rozvoja pohybovej gramotnosti všetkých detí, pretože často sa v praxi stretávame s názorom, že ŠKD neplnia v plnom rozsahu svoju úlohu a nedosahujú stanovené ciele, súvisiace s neformálnym vzdelávaním
 • (Limitom je, samozrejme, v tomto prípade dobrovoľnosť navštevovania ŠKD, avšak v prípade 1. stupňa ZŠ môžeme hovoriť o relatívne vysokom počte žiakov, ktorí navštevujú ŠKD pravidelne)

Čo robí aktívna škola

Odporúčania

 • Navýšiť finančné prostriedky na zabezpečenie optimálneho materiálneho a priestorového vybavenia pre ŠKD.

 • Zvážiť možnosti podpory návštevy ŠKD aj pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

 • Zapojiť do projektu Aktívna škola čo najviac škôl a postupne implementovať systém manažmentu kvality pohybu na školách.

 •  
 • Vytvoriť školský výchovný program pre podporu pohybových aktivít – Aktívny ŠKD.

 • Zabezpečiť vhodné priestory v exteriéri pre pobyt žiakov vonku aj počas nepriaznivého počasia.

 • Implementovať koncept Aktívnej školy na škole

 • Vytvoriť na škole pozíciu koordinátora pre AŠ

 •  
 • Spolupracovať s vedením školy na vytvorení optimálneho programu Aktívneho ŠKD.

 • Zvážiť odporúčania WHO pre pohybovú aktivitu a zabezpečiť počas pobytu v ŠKD podporu rozvoja pohybovej gramotnosti prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

 • Spolupracovať s učiteľmi TaŠV na obsahu realizovaných pohybových aktivít a zohľadňovať individuálne preferencie a dispozície žiakov.

 • Spolupracovať s rodičmi na obsahu aktivít v ŠKD, navrhnúť rodičom obmedzenie prípravy do školy ako súčasť psychohygieny žiakov.

 •  
 • Spolupracovať s vychovávateľmi/kami na obsahu aktivít v ŠKD,

  zvážiť požiadavku na prípravu do školy (písanie domácich úloh) počas pobytu žiaka v ŠKD.

 • Každodenne zabezpečiť vhodné oblečenie, aby sa žiak mohol zúčastniť aktivít v exteriéri.

 • Využiť možnosti ŠKD na voľný výber pohybových aktivít podľa vlastných preferencií.

 • Znížiť alebo úplne eliminovať využívanie telefónov a tabletov počas pobytu v ŠKD, prípadne ich využívať na monitorovanie pohybovej aktivity.