Preskočiť na obsah

Aktívne triedy

Aktívne triedy začleňujú pohyb do vyučovania v triede, čo pomáha udržať pozornosť žiakov zmysluplným spôsobom. Malé zmeny v triede môžu mať veľký vplyv na učenie sa žiakov, ich zdravie a kompenzáciu duševného zaťaženia.

Celkovo je aktívne učenie v aktívnych triedach efektívna, príjemná a motivujúca stratégia na zvýšenie dennej pohybovej aktivity žiakov v škole bez toho, aby sa limitovali iné vzdelávacie ciele.

Úspešná implementácia aktívnych tried a aktívneho učenia je spojená s proaktívnym vedením a podporou učiteľov, efektivitou učiteľov, pokiaľ ide o zvládnutie obsahu a organizácie a v neposlednom rade pozitívnym prijatím intervencie žiakmi (Bailey, Ries, Scheuer, 2023).

Benefity:

 • krátke prerušenia vyučovania majú priaznivé účinky na činnosť mozgu
 • zlepšujú koncentráciu a kognitívne funkcie a schopnosť sústrediť sa
 • predĺžené prestávky umožnia žiakom vybiť nadbytočnú energiu
 • predstavujú ďalšiu dávku pohybu počas dňa

Výzvy:

 • nabúrať zabehnuté stereotypy tradičných dĺžok prestávok a foriem vyučovacích hodín
 • poskytnúť pedagógom dostatok inšpirácie ako pracovať s Aktívnymi triedami
 • presvedčiť pedagogický tím o výhodách, ktoré môžu takéto zmeny priniesť

Čo robí aktívna škola

 • Škola má predĺžené všetky dĺžky prestávok za účelom pohybových aktivít.               
 • Využíva možnosť predĺženia veľkej prestávky v čo najväčšej miere.                      
 • Motivuje žiakov k tráveniu aktívnych prestávok.                           
 • Žiaci môžu opustiť triedu a využívať chodby na aktívne trávenie prestávok.                         
 • Škola žiakom umožňuje využívať športové pomôcky počas prestávok.                           
 • Žiaci môžu využívať telocvičňu a prvky aktívneho školského dvora počas prestávok.                        
 • Na škole sa organizujú aj riadené aktívne pohybové prestávky.                  
 • Učitelia využívajú zadávanie aktívnych domácich úloh aspoň 1-krát týždenne.                    
 • Učitelia využívajú vyučovanie v exteriéroch, pohybové vyučovanie, resp. iné formy vyučovania ako v sede.                          
 • Učitelia využívajú krátke prerušenia vyučovacej hodiny (brain breaky) na aktiváciu pohybom.
 • Škola využíva aktívny nábytok a dynamické formy sedenia, výškovo nastaviteľné lavice, sedenie na fitloptách.                    
 • Súčasťou vyučovania je aj edukácia žiakov o správnom sedení a držaní tela.

Odporúčania

 • Finančne podporiť školy pri modifikácii priestorov školy pre aktívne trávenie prestávok.

 • Finančne podporiť školy pri zabezpečení vhodného nábytku pre zdravé aktívne sedenie.

 • Zapojiť do projektu Aktívna škola čo najviac škôl a postupne implementovať systém manažmentu kvality pohybu na školách.

 • Zvážiť predĺženie alebo úpravu dĺžky prestávok pre aktívny pohyb žiakov.

 • Zvážiť využívanie pomôcok a priestorov školy pre aktívne prestávky.

 • Zvážiť zavedenie riadených aktívnych prestávok v interiéri a exteriéri.

 • Zvážiť dynamické formy aktívneho sedenia v triedach.

 • Implementovať koncept Aktívnej školy na škole

 • Vytvoriť na škole pozíciu koordinátora pre AŠ

 • Zvážiť zadávanie aktívnych domácich úloh v rôznych vyučovacích predmetoch.
 • Zvážiť začlenenie pohybových prestávok kedykoľvek počas hodiny pre aktivizáciu žiakov.
 • Zvážiť v triedach rôzne formy vyučovania využívajúce aktívny pohyb počas vzdelávacích aktivít.
 • Aktívne sa zapájať do aktivít zameraných na podporu AT žiakov a pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
 • Iniciovať na škole aktívne trávenie prestávok formou riadeného alebo spontánneho pohybu.

 • Podporovať školu finančným alebo materiálnym príspevkom, ak škola prejaví záujem a rodičia majú tieto možnosti.

 • Komunikovať s učiteľmi o dôležitosti pohybových prestávok a ich význame pre aktivizáciu žiakov.

 • Využiť možnosť aktívnych prestávok na kompenzáciu duševného zaťaženia.
 • Komunikovať s učiteľmi o vlastných predstavách aktívneho pohybu počas prestávok (najmä 2. stupeň ZŠ).
 • Využívať aktívne formy sedenia v prípade, že sú k dispozícii, alebo škola umožňuje nahradenie stoličky vlastnou fitloptou.