Preskočiť na obsah

Aktívne triedy

Aktívne triedy vytvárajú aktívnych žiakov. Deti a mladí ľudia, ktorí sa častejšie hýbu, majú zlepšenú koncentráciu a viac sa zapájajú do vyučovania. Dosahujú dokonca lepšie študijné výsledky v ostatných predmetoch.     

Čo sú aktívne triedy 

Aktívne triedy začleňujú pohyb do vyučovania priamo v triede počas vyučovania alebo medzi vyučovacími hodinami. Aj malé zmeny v triede môžu mať veľký vplyv na koncentráciu a pozornosť žiakov.   

Príklady aktívnych tried

    • aktívne prestávky medzi vyučovacími hodinami, ktoré si škola predĺži podľa potreby
    • prerušovanie dlhšieho sedenia na hodinách krátkymi “brain breakmi” (2-10 min), ktoré môžu, ale nemusia byť súčasťou učebného plánu. Sú to často krátke pohybové aktivity
    • integrovanie pohybu aj do vyučovacích hodín tak, že sa stávajú súčasťou vyučovacieho plánu ktoréhokoľvek predmetu
    • ponúka vzdelávacie aktivity, ktoré zahŕňajú pohyb (vzdelávanie pohybom)
    • iniciovanie pohybu rozmiestnením nábytku v triede, iniciuje prácu na lavičkách, stoloch na státie, učenie sa na podlahe
    • počas vyučovania vytvárať úlohy, ktoré vyžadujú pohyb alebo zmenu polohy tela
    • podporovať vyučovanie v exteriéri, vo vonkajších triedach a na vonkajších športoviskách 

Zdroje: