Preskočiť na obsah

Stravovanie

Kvalita a nutričná hodnota jedla v školských jedálňach, obsah a ponuka školských bufetov a automatov, má významný vplyv na životný štýl žiakov.

Argument žiakov, že ak si nezdravé jedlo nekúpia v škole, kúpia si ho v obchode, neobstojí, pretože škola má ísť príkladom. Dôležitá je aj vzdelávacia a osvetová činnosť školy a rodičov.

Témam porúch príjmu potravy, energeticky vyváženej stravy a škodlivých vplyvov nesprávneho stravovania na ľudský organizmus by mala byť venovaná dostatočná pozornosť.

Benefity:

 • zdravé stravovanie pomáha zabezpečiť dostatok výživy pre správne fungovanie organizmu
 • pomáha vytvárať správne celoživotné stravovacie návyky
 • edukuje v oblasti zdravého životného štýlu
 • spoločné varenie a stravovanie má na deti silný socializačný efekt

Výzvy:

 • modernizovať jedálne lístky školských jedální s ohľadom na preferencie stravníkov
 • upraviť ponuku školských automatov a bufetov z nezdravej na zdravú
 • vzdelávať žiakov a pedagógov o dôležitosti zdravého a následkoch nesprávneho stravovania

Čo robí aktívna škola

 • Škola sa zapája sa do programu Školské ovocie a zelenina,  Školské mlieko, Zelená škola , Skutočne zdravá strava.
 • Škola sa zapája do súťažno – vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle.     
 • Škola vyhodnocuje spokojnosť stravníkov s podávanými obedmi v školskej jedálni na základe dotazníka alebo inej metódy.             
 • Škola organizuje pre svojich žiakov  krúžky zdravého varenia.
 • Školská jedáleň ponúka žiakom k obedu sladené/nesladené nápoje, alebo im dáva na výber.
 • Každodennou súčasťou obeda je čerstvé ovocie a zelenina.
 • Škola robí vzdelávanie v oblasti zdravého stravovania, porúch príjmu potravy, a pod.                    
 • Školský bufet alebo automat ponúka / neponúka sladené a ochutené nápoje s obsahom cukru nad 5 g/100 ml.
 • Školský bufet alebo automat ponúka / neponúka cukrovinky a slané lupienky, tyčinky, krekry.

Odporúčania

 • Podporovať školské a mimoškolské aktivity škôl v téme jedla, napr. finančne uhradením workshopov, vecnými cenami/odmenami pre žiakov (výbava do školskej kuchynky, náradie do školskej záhradky, knihy o strave do školskej knižnice).

 • Zabezpečiť vybudovanie alebo revitalizáciu školskej záhrady.

 • Zabezpečiť vybudovanie alebo rekonštrukciu školskej kuchynky.

 • Zabezpečiť sieť fariem/družstiev/sadov v regióne, ktoré môžu žiaci navštevovať v rámci exkurzií.

 • Podporovať ekonomický rozvoj regiónu začlenením lokálnych dodávateľov do VO.

 • Zaujímať sa o dodávateľov potravín a uplatňovať zelené aspekty pri obstarávaní potravín.

 • Zostaviť si postupný plán rekonštrukcií kuchýň a zariadení školského stravovania.

 • Odmeňovať personál jedální, zorganizovať podujatie pre nich, vyzdvihnúť ich prácu.

 • Zabezpečiť atraktívne vzdelávanie pre kuchárov a kuchárky.

 • Zabezpečiť atraktívne vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky, ako učiť o jedle.

 •  
 • Zaujímať sa o vzdelávacie programy/projekty s témou stravovania.

 • Využívať neformálne vzdelávacie a výchovné prvky a projektovú výuku.

 • Zlepšovať kvalitu školského stravovania, čo zvýši atraktivitu jedálne medzi stravníkmi a atraktivitu školy medzi rodičmi.

 • Podporiť/posmeliť pedagógov a personál jedální vo vzdelávaní sa v téme stravovania.

 •  
 • Vzdelávať sa v téme stravovania, zdravého životného štýlu, ako na atraktívnejšie varenie podľa platných MSN a receptúr.

 • Pýtať si spätné väzby, využívať dotazníky.

 • Aj kuchári a kuchárky môžu vzdelávať – zapájať sa školských aj mimoškolských aktivít, porozprávať žiakom, ako ŠJ vlastne funguje, čo ich práca obnáša.

 • Využívať priestor na zviditeľnenie a ocenenie často nedocenenej práce.

 • Spájať svoje nákupné sily v regiónoch, prepájať sa a zdieľať medzi sebou príklady dobrej praxe.

 •  
 • Zaujímať sa o fungovanie ŠJ, čítať jedálne lístky, pýtať sa na dodávateľov.

 • Dávať spätnú väzbu, prinášať konštruktívne riešenia, nie kritiku.

 • Uvedomovať si, že zlepšenie stravovania a pohybu detí sa premieta do zlepšenia ich zdravia, ako aj do zlepšenia výsledkov v škole a v správaní.

 • Žiadať viac neformálnych prvkov vzdelávania spojených s témou jedla (záhradkárčenie, varenie, exkurzie, workshop).

 • Využívať možnosť vzdelávať sa na pôde školy formou workshopov o stravovaní,

  aktívne sa zapájať do mimoškolských aktivít, podujatí.

 • Podľa možností sponzorsky prispieť alebo oslovovať sponzorov pre školu, ktorú navštevujú ich deti.

 • Vylepšiť svoju desiatu.

 • Zapájať sa do programov/projektov/súťaží s témou jedla.

 • Zaujímať sa o záhradkárčenie, varenie, výlety na farmy, workshopy.

 • Pomáhať pri príprave aktivít, podujatí, exkurzií.

Riešenia

Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania až po 2. stupeň základných škôl. Je to praktický odbor, blízky úplne všetkým a týka sa celej populácie v každodennom živote. Viac informácií o tomto programe

Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania až po 2. stupeň základných škôl. Je to praktický odbor, blízky úplne všetkým a týka sa celej populácie v každodennom živote. Viac informácií o tomto programe

Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania až po 2. stupeň základných škôl. Je to praktický odbor, blízky úplne všetkým a týka sa celej populácie v každodennom živote. Viac informácií o tomto programe