Preskočiť na obsah

Stravovanie

Väčšina detí skonzumuje počas denného pobytu v škole viac ako polovicu svojho kalorického príjmu. Školské prostredie pomáha žiakom formovať celoživotné stravovacie návyky  a malo by im ponúkať dostatok príležitostí, ako sa učiť a praktizovať zdravé stravovanie počas, pred aj po vyučovaní.

 

 

Čo je zdravé stravovanie 

Zdravé stravovanie sa spája so znížením rizika výskytu mnohých civilizačných ochorení a v detstve a dospievaní je dôležité pre správny rast a vývoj. Pomáha predchádzať obezite, zubnému kazu, anémii a iným zdravotným problémom.  

 

 

Ako môže škola skvalitniť stravovanie žiakov:

 

  • zostaví tím školského indexu zdravia, školskú zdravotnú radu alebo výbor rady školy pre zdravie a stravovanie (členmi sú rodičia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v regióne, riaditeľ školy, učiteľ TaŠV, tréner, školský poradca alebo psychológ, atď.)
  • angažuje rodiny a zamestnancov školy, ktorí aktívne spolupracujú na podpore vzdelávania ohľadne stravovania a na rozvoji zdravia žiakov.
  • komunikuje s rodičmi o prepojení medzi výživou, pohybom a akademickými výsledkami detí
  • zamestnancom školy (školskej jedálne) ponúka kurzy zdravého stravovania a iné vzdelávacie programy zamerané na skvalitnenie stravovania žiakov
  • vyhľadáva komunitné skupiny, organizácie a miestne podniky, ktoré so školou vytvárajú partnerstvá a (dobrovoľne) podporujú aktivity študentov, rodičov a školy v oblasti zdravia a stravovania
  • informuje o zdravých potravinách, princípoch zdravého stravovania, o pitnom režime a životospráve prostredníctvom infografík v jedálni, v budove a v  areáli školy
  • organizuje v škole stretnutia/prednášky s odborníkmi na zdravé stravovanie, na nebezpečenstvá spojené s nezdravým životným štýlom, s odborníkmi na poruchy príjmu potravy, s psychológom/psychiatrom
  • spolupracuje s nutričným odborníkom, ktorý dohliada na splnenie noriem a prípravu nutrične vhodných jedál v školskej jedálni
  • ponúka žiakom voľne dostupnú pitnú vodu aj na chodbách školy a dostatok času na konzumáciu jedla