Preskočiť na obsah

Aktívny transport

Aktívny transport (AT) do/zo školy môže byť dôležitým zdrojom pohybovej aktivity školákov (Villa-Gonzalez et al. 2018; Faulkner et al. 2009) prispievajúcim k plneniu odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie pre pohybovú aktivitu detí a adolescentov (WHO 2020). AT zahŕňa všetky formy presunu do a zo školy pešo, bicyklom, na korčuliach, skejtborde, alebo kolobežke.

 

Benefity:

 • ráno pôsobí ako aktivačný prvok
 • prispieva k socializácii žiakov
 • podporuje rozvoj dopravnej a pohybovej gramotnosti
 • rozvíja zručnosti a pohybové kompetencie (jazda na bicykli, kolobežke, korčuliach)
 • prispieva k zdravšiemu životnému prostrediu

Výzvy:

 • vytvoriť funkčnú spoluprácu s obcou, mestom
 • eliminovať bariéry a bezpečnostné riziká, ktoré bránia rozvoju AT

Čo robí aktívna škola

 • Školský poriadok umožňuje aktívne dochádzať žiakom do a zo školy.
 • Žiaci si môžu bezpečne odkladať bicykle a kolobežky v exteriéri s možnosťou uzamykania.
 • Škola umožňuje uzamykateľné odkladanie kolobežiek, skejtbordov, inline korčúľ a ochranných pomôcok (prilba a chrániče) v interiéri.
 • Škola má vypracovaný motivačný program pre žiakov, ktorý ich má nabádať k využívaniu aktívneho transportu do a zo školy.
 • Škola robí štatistiku aktívneho transportu žiakov a učiteľov.
 • Škola robí aspoň raz ročne kampaň “Na bicykli do školy” alebo podobnú motivačnú kampaň.
 • Škola robí vzdelávanie žiakov ohľadne bezpečnosti cestnej premávky nad rámec povinného vzdelávania.
 • Škola má vypracovaný plán bezpečných chodníkov a ciest v okolí školy.

Odporúčania

 • Okrem formálnej podpory, podporovať riaditeľov škôl v zapojení sa do projektu AŠ aj vyčlenením finančných prostriedkov na realizáciu navrhovaných zmien v jednotlivých oblastiach AT.
 • Vytvoriť na základe konzultácií s odborníkmi akčný plán pre bezpečný AT v okolí školy prostredníctvom konkrétnych zmien prostredia.
 • Zapojiť do projektu Aktívna škola čo najviac škôl a postupne implementovať systém manažmentu kvality pohybu na školách.
 •  
 • Na základe výsledkov školy v jednotlivých oblastiach časti AT koordinovať či podporovať koordinátora(ku) v tvorbe a implementovaní zmien.
 • Zapojiť do podpory AT zriaďovateľa, rodičov a žiakov.
 • Implementovať koncept Aktívnej školy na škole
 • Vytvoriť na škole pozíciu koordinátora pre AŠ
 • Analyzovať výsledky v jednotlivých oblastiach AT a navrhnúť akčný plán zmien na základe odporúčaní a konzultácií so zodpovedným regionálnym pracovníkom MŠVVaŠ SR, napr. prostredníctvom na vedeckej evidencii založenej behaviorálnej intervencie (programu) podpory AT na škole, podporou odkladania kolobežiek, skejtbordov, inline korčúľ a ochranných pomôcok (prilba a chrániče) v interiéri školy atď.
 • Aktívne sa zapájať do aktivít zameraných na podporu AT žiakov a pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

Okrem formálnej podpory, poskytnúť podporu zriaďovateľovi, riaditeľovi(ke) či zodpovednej osobe(ám) v snahe zvýšiť AT ich detí a ďalších žiakov vlastnými návrhmi alebo zapojením sa do aktivít navrhovaných školou.

 • Participovať na tvorbe akčného plánu v oblasti podpory AT.

   

Riešenia

DO ŠKOLY NA BICYKLI

Kampaň podporujúca zdravú, bezpečnú a prirodzenú mobilitu žiakov, študentov a pedagógov. Koordinátor kampane je o.z. Cyklokoalícia. Kampaň sa každoročne organizuje na školách v oktobri. Viac informácií nájdete na stránke projektu

 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

Kampaň je ideálnou príležitosťou pre samosprávy, inštitúcie, organizácie, školy a pod. otestovať nové formy čistej mobility, zhodnotiť súčasné dopravné návyky a výzvy a pokročiť smerom k udržateľnejšej mobilite.

Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite. Podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Na Slovensku koordinuje program kampane na národnej úrovni Slovenská agentúra životného prostredia.

Viac o tomto projekte do ktorého sa môžu zapojiť aj školy