Preskočiť na obsah

Šk. rok 2021/2022

V školskom roku 2021/22 bolo vybraných týchto 9 projektov:

STRIKE DANCE ACADEMY (Tanečná telesná výchova)

„Hodiny budú prebiehať pod vedením lektorov tanca, ktorí absolvovali školenie s Lacim Strikeom – autorom týchto tanečných osnov. Každá hodina bude začínať rozcvičkou, pokračuje nácvikom základných tanečných krokov, z ktorých neskôr vzniknú jednoduché kombinácie, freestyle a zábavné choreografie. Hodinu ukončíme strečingom. Spoločne si s deťmi prejdeme rytmiku aj jednotlivé tanečné štýly a tiež to, ako vznikali a formovali sa až do dnešnej podoby. Prinášame spojenie hudby a tanca a cieľom je, aby sa deti na hodiny telesnej výchovy tešili a bavil ich pohyb.“

Hlavný koordinátor:
Stanislava Matejová

Tenis do škôl

„Umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry. MŠVVaŠ SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo tenis od školského roka 2008/2009 do štátneho a školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní na ZŠ.“

Hlavný koordinátor:
Rudolf Horváth

Cvič so zdravým chrbátikom

„Chceme priniesť do škôl pohybovú aktivitu vo forme zdravotných cvičení pod odborných vedením fyzioterapeuta. Problémy s chrbticou a správnym držaním tela má čoraz viac žiakov. Našim cieľom je predchádzať deformitám chrbtice a chybnému držaniu tela u detí v rannom školskom veku. Podľa nášho minuloročného výskumu sa významne zhoršilo držanie tela žiakov po protiepidemických opatreniach. Je v našom záujme dopomôcť k tomu, aby sa stav držania tela u detí zlepšil. Pedagógov a ich žiakov naučíme ako vyzerá správny sed, držanie tela a ako ho udržiavať počas dňa. Naučíme ich správny stereotyp dýchania, správnu techniku cvičenia, správne zaujatie polôh pri cvičení. Spoločne s nami žiaci a pedagógovia posilnia svoju chrbticu a hlboké svalstvo, ktoré sú tým najdôležitejším základom do budúcnosti. Ide o budúcnosť bez bolestí chrbtice, „seknutí“, rehabilitácií, či operácií.“

Hlavný koordinátor:
Róbert Rusnák

Základy plávania, vodného póla a sebazáchrana topiaceho sa

„Slovenská plavecká federácia chce vytvoriť aktívny postoj žiakov k športovaniu, naučenie sa sebazáchrany pri topení sa, naučenie sa plávať, prevencia proti utopeniu sa. Organizované budú školenia ohľadom riadenia súťaží pre učiteľov, ako aj možnosť urobiť si trénerskú licenciu v plaveckých športoch prostredníctvom školení SPF.“

Hlavný koordinátor:
Róbert Košťál

Rope skipping - aktivity so švihadlom

„Prínosom projektu je priniesť do vyučovania inovatívne metódy a formy vzdelávania prostredníctvom športu rope skipping – skákania cez švihadlo. Projekt presahuje aj mimo vyučovacieho procesu a motivuje žiakov a rodičov zmysluplne tráviť voľný čas.“

Hlavný koordinátor:
Pavlína Hadová

Hraj Flag Futbal 1

„Obsah modulu je zameraný na nový atraktívny šport flag futbal. Je to absolútne bezkontaktná verzia amerického futbalu, ktorá je vhodná do školského prostredia. Flag futbal zažíva v posledných rokoch výrazný globálny rast. Počas 6 hodín TŠV sa učiteľ a žiaci budú môcť zoznámiť so základnými technikami a zručnosťami (behanie, uhýbanie, hádzanie a chytanie prihrávky). Školiteľ bude viesť učiteľa k samostatnosti a po absolvovaní modulu sa očakáva, že učiteľ bude môcť pokračovať vo flag futbale samostatne.“

Hlavný koordinátor:
Juraj Sopkuliak

Všeobecná športová príprava žiakov pomocou metodiky Športovej akadémie Mateja Tótha

„Modul všeobecnej športovej prípravy žiakov reprezentuje športová príprava detí v mladšom školskom veku (6-11 rokov). Prináša nápaditosť, sviežosť, inovatívnosť do prostredia športu žiakov prostredníctvom modernej, zážitkovej a zábavnej formy hodín. Je prirodzene napojený na všeobecný a všestranný rozvoj pohybových schopností, podporu udržiavania zdravia, prevenciu nedostatku pohybovej aktivity, zvyšovanie kvalitatívnej úrovne športovania na školách, zlepšenie kvality pohybových aktivít v rámci voľnočasových aktivít a pod. Zároveň predstavuje nové možnosti vykonávania systematického športu na Slovensku. Realizujú ho kvalifikovaní tréneri v oblasti všeobecnej športovej prípravy detí a odborníci. Športová príprava sa uskutočňuje cca 2-3 x týždenne a je postavené na metodike Športovej akadémie Mateja Tótha a Štátnom vzdelávacom programe. Charakterizujú ju tri oblasti – športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Cvičenia sú citlivo vyberané tak, aby ich realizácia bola možná v školskom prostredí s adekvátnym športovým materiálnym vybavením, ale aj v prostredí mimo školy s využitím alternatívnych a zaujímavých športových pomôcok ako aj bez nich.“

Hlavný koordinátor:
Lucia Petričková

Gymnastika na ZŠ bezpečne a atraktívne

„Gymnastické športy sú veľmi rôznorodé. Školy sa väčšinou sa venujú iba jednému z nich – a to športovej gymnastike. Chceli by sme v našom projekte obohatiť vyučovanie zakomponovaním základných činností a zručností aj z ostatných gymnastických športov. Základným cieľom je zatraktívniť vyučovanie gymnastiky modernými a progresívnymi metódami a formami vhodnými pre všetkých žiakov v triede.“

Hlavný koordinátor:
Monika Šišková

MMA pre I.stupeň ZŠ

„Hlavný cieľ modulu je ukázať možnosti a spôsoby, ako vyučovať úpolové aktivity zamerané na rozvoj pohybového aparátu u detí základných škôl pomocou tréningu zmiešaných bojových umení.

Tento modul má za úlohu ukázať, že trénovanie zmiešaných bojových umení (MMA) je bezpečné a zábavné aj pre deti v skorom veku.“

Moduly 2021/2022