Preskočiť na obsah

Olympijský odznak všestrannosti

Cieľom Slovenského olympijského a športového výboru je zapojiť do OLOVu čo najväčší počet žiakov a podporiť pravidelný všestranný pohybový rozvoj žiakov.

OLOV chce spoločne s učiteľmi deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, zlepšia sa ich pohybové schopnosti. Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných.

OLOV je v tomto školskom roku určený pre triedy 6. – 9. ročníka ZŠ a príslušný ročník 8-ročných gymnázií. 

V školskom kole súťažia jednotlivci, v krajskom kole súťaží 8-členné družstvo (6.ročník/Prima žiak + žiačka, 7.ročník/Sekunda žiak + žiačka, 8.ročník/Tercia žiak + žiačka, 9.ročník/Kvarta žiak + žiačka)

OLOV

Výber disciplín je navrhnutý tak, aby zahŕňal základné pohybové schopnosti, ktoré tvoria základ športového výkonu (kondičné a koordinačné schopnosti).

Zber nameraných údajov sa realizuje samostatne pre každú disciplínu, čím je možné identifikovať žiakov, ktorí vynikajú len v niektorých disciplínach. Na základe toho je ich možné ďalej odporučiť jednotlivým športovým klubom v okolí.

Pri výbere disciplín bola zohľadnená požiadavka, aby sa dali realizovať na všetkých školách. Batéria cvičení je kompatibilná s disciplínami v rámci Eurofit-u a so Štátnym vzdelávacím programom pre telesnú a športovú výchovu ISCED 2.

  • člnkový beh 10 x 5 m
  • výdrž v zhybe nadhmatom
  • vytrvalostný člnkový beh
  • ľah – sed za 30 s
  • skoky do diaľky znožmo z miesta
  • hod 2 kg medicinbalom vpred
VIDEOGALÉRIA
Aktuality