Preskočiť na obsah

ŠK. ROK 2023/2024

V školskom roku 2023/24 bolo vybraných týchto 18 projektov:

Na základe výzvy F-2023-DOT02 zo dňa 24.5.2023 a rozhodnutia ministra o poskytnutí dotácie bude v nasledujúcom školskom roku vykonávať činnosť 18 subjektov.

Školy môžu svoj predbežný záujem o Moduly nahlásiť na portáli Školského športu.

Zverejnenie výsledkov výzvy číslo F-2023-DOT02: https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2022/

VIAC O PROJEKTE MODULY

Novinky 23/24

Nordic Walking

Hodiny budú viesť certifikované/í inštruktorky/ri Slovenskej asociácie Nordic Walking. Naučíme sa, ako sa správne rozcvičiť, čo je to aktívny, zdravý postoj a chôdza, aby sme zapájali aj vnútorné svaly. Ukážeme si, ako správne používať palice pri chôdzi tak, aby sme zdravo kráčali. Zahráme sa rôzne hry s palicami, zacvičíme si aj balančné, skupinové, posilňovacie aj strečingové cvičenia. Povieme si o histórii a vzniku nordic walking. Hodiny sú vedené zábavnou formou s ohľadom na zdravotné a kondičné schopnosti jednotlivca.

 

https://www.youtube.com/@asociacianordicwalking  

Slovenská asociácia nordic walking, o.z.
Hlavná koordinátorka:

Lucia Okoličányová

Baseball5

Cieľom tohto projektu je túto zaujímavú, nenáročnú a zároveň atraktívnu hru dostať do škôl a samozrejme aj na verejné priestranstvá. Jednoduchosť pravidiel, nenáročnosť priestoru a takmer žiadne finančné a materiálové potreby ju predurčujú ako aktivitu pre široké masy. Projekt prináša túto aktivitu ako modul, ktorý sa môže plnohodnotne uplatniť v rámci hodín telesnej výchovy na školách. Žiaci sa naučia hádzať, odpaľovať a spracovať loptičku.  Oboznámia sa s pravidlami hry Baseball5 a na konci si hru zahrajú.

Poď do toho, začni hrať volejbal

Volejbal je dynamický kolektívny šport, ktorý pre deti predstavuje výzvu a zároveň zaisťuje základný rozvoj pohybových zručností a schopností na všetkých úrovniach. Slovenská volejbalová federácia vstupom do projektu modulov prináša na hodiny telesnej výchovy moderný prístup, nápaditosť a inovatívnosť. Zábavnou formou sa zameriavame na rozvoj všestranných pohybových zručností a schopností. Nie je ťažké naučiť niekoho hrať komplexný volejbal motivujúcim a hravým spôsobom, treba na to však použiť jednoduché prispôsobenia pravidiel – a práve takýto princíp môžeme využiť na hodinách telesnej výchovy na školách. Výzvou je definovať pravidlá a podmienky takým spôsobom, aby deti mohli hrať volejbal na úrovni ich aktuálnych schopností a zručností. Na hodinách telesnej výchovy sa zameriame na sprostredkovanie myšlienky hry. Pri práci s deťmi vo veku 8 až 12 rokov je cieľom učiť deti volejbal hravým spôsobom primeraným ich veku. Overeným spôsobom pre zoznámenie sa detí s jednoduchou hrou na základnej úrovni je tzv. ´Volejbal cez šnúru´. Je to hra so všeobecnými aj špeciálnymi prvkami. Je dôležité, aby malo každé dieťa k dispozícii ľahkú mäkkú loptu, ktorá je im svojimi vlastnosťami primeraná. Úroveň zvládnutia alebo nácvik techník zostáva v pozadí.

Slovenská volejbalová federácia
Hlavný koordinátor:

Jozef Mihalco

Judo do škôl

 

Zábavnou formou umožníme žiakom získať kladný vzťah k pohybovej aktivite a celkovo tak prispieť k harmonickému rozvoju osobnosti mladého človeka.

Hlavným cieľom je naučiť deti bezpečne padať, získať základné zručnosti, ktoré Judo ponúka, učiť deti k vzájomnému rešpektu a disciplíne.

UNESCO v roku 2018, vyhlásilo Judo ako najlepší počiatočný tréningový šport pre deti a mládež, keďže podporuje komplexnú telesnú výchovu  z hľadiska jeho všestrannosti v rámci spojenia pohybu a filozofie

 

 

Slovenský zväz judo
Hlavný koordinátor: Martin Pisoň

Rope skipping - aktivity so švihadlom

Prínosom projektu je priniesť do vyučovania inovatívne metódy a formy vzdelávania prostredníctvom športu rope skipping – skákania cez švihadlo. Projekt presahuje aj mimo vyučovacieho procesu a motivuje žiakov a rodičov zmysluplne tráviť voľný čas.

Slovenská rope skippingová asociácia
Hlavný koordinátor:

Pavlína Hadová

Hraj Flag Futbal 1 a 2

Obsah modulu je zameraný na nový atraktívny šport flag futbal. Je to absolútne bezkontaktná verzia amerického futbalu, ktorá je vhodná do školského prostredia. Flag futbal zažíva v posledných rokoch výrazný globálny rast. Počas 6 hodín TŠV sa učiteľ a žiaci budú môcť zoznámiť so základnými technikami a zručnosťami (behanie, uhýbanie, hádzanie a chytanie prihrávky). Školiteľ bude viesť učiteľa k samostatnosti a po absolvovaní modulu sa očakáva, že učiteľ bude môcť pokračovať vo flag futbale samostatne.

Slovenská asociácia amerického futbalu
Hlavný koordinátor:

Juraj Sopkuliak

Všeobecná športová príprava žiakov pomocou metodiky Športovej akadémie Mateja Tótha

Modul všeobecnej športovej prípravy žiakov reprezentuje športová príprava detí v mladšom školskom veku (6-11 rokov). Prináša nápaditosť, sviežosť, inovatívnosť do prostredia športu žiakov prostredníctvom modernej, zážitkovej a zábavnej formy hodín. Je prirodzene napojený na všeobecný a všestranný rozvoj pohybových schopností, podporu udržiavania zdravia, prevenciu nedostatku pohybovej aktivity, zvyšovanie kvalitatívnej úrovne športovania na školách, zlepšenie kvality pohybových aktivít v rámci voľnočasových aktivít a pod. Zároveň predstavuje nové možnosti vykonávania systematického športu na Slovensku. Realizujú ho kvalifikovaní tréneri v oblasti všeobecnej športovej prípravy detí a odborníci. Športová príprava sa uskutočňuje cca 2-3 x týždenne a je postavené na metodike Športovej akadémie Mateja Tótha a Štátnom vzdelávacom programe. Charakterizujú ju tri oblasti – športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Cvičenia sú citlivo vyberané tak, aby ich realizácia bola možná v školskom prostredí s adekvátnym športovým materiálnym vybavením, ale aj v prostredí mimo školy s využitím alternatívnych a zaujímavých športových pomôcok ako aj bez nich.

Hlavný koordinátor:
Mária Bedleková

Gymnastika bezpečne a atraktívne

Gymnastické športy sú veľmi rôznorodé. Školy sa väčšinou sa venujú iba jednému z nich – a to športovej gymnastike. Chceli by sme v našom projekte obohatiť vyučovanie zakomponovaním základných činností a zručností aj z ostatných gymnastických športov. Základným cieľom je zatraktívniť vyučovanie gymnastiky modernými a progresívnymi metódami a formami vhodnými pre všetkých žiakov v triede.

Hlavný koordinátor:
Silvia Ruščinová

MMA pre I. a II. stupeň ZŠ

Hlavný cieľ modulu je ukázať možnosti a spôsoby, ako vyučovať úpolové aktivity zamerané na rozvoj pohybového aparátu u detí základných škôl pomocou tréningu zmiešaných bojových umení.

Tento modul má za úlohu ukázať, že trénovanie zmiešaných bojových umení (MMA) je bezpečné a zábavné aj pre deti v skorom veku.

MAMMAL - Slovenský zväz MMA
Hlavný koordinátor:
Marek Herda

STRIKE DANCE ACADEMY (Tanečná telesná výchova)

„Hodiny budú prebiehať pod vedením lektorov tanca, ktorí absolvovali školenie s Lacim Strikeom – autorom týchto tanečných osnov. Každá hodina bude začínať rozcvičkou, pokračuje nácvikom základných tanečných krokov, z ktorých neskôr vzniknú jednoduché kombinácie, freestyle a zábavné choreografie. Hodinu ukončíme strečingom. Spoločne si s deťmi prejdeme rytmiku aj jednotlivé tanečné štýly a tiež to, ako vznikali a formovali sa až do dnešnej podoby. Prinášame spojenie hudby a tanca a cieľom je, aby sa deti na hodiny telesnej výchovy tešili a bavil ich pohyb.“

OZ Street dance academy
Hlavný koordinátor:
Stanislava Matejová

Cvič so zdravým chrbátikom

Pohybová aktivita do škôl vo forme zdravotných cvičení pod vedením fyzioterapeuta. Problémy s chrbticou a správnym držaním tela má čoraz viac žiakov. Našim cieľom je predchádzať deformitám chrbtice a chybnému držaniu tela u detí v rannom školskom veku. Žiakov naučíme ako vyzerá správny sed, držanie tela a ako ho udržiavať počas dňa. Spoločne sa naučíme správny stereotyp dýchania, techniku cvičenia, správne zaujatie polôh pri cvičení. Žiaci si posilnia svoju chrbticu a hlboké svalstvo, ktoré sú tým najdôležitejším základom do budúcnosti. Ide o budúcnosť bez bolestí chrbtice, „seknutí“, rehabilitácií, či operácií.

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

OZ za zdravší život
Hlavný koordinátor:
Radka Komárová

Golfujeme v škole

Cieľom projektu Golfujeme v škole je ukázať žiakom golf prostredníctvom hry, ktorá je určená do vnútorných, aj do vonkajších podmienok – ide o SHORT GOLF. Všetci žiaci s náčiním prispôsobeným ich veku zažijú nadšenie a radosť z odpálenia loptičky na cieľ a do diaľky. Vďaka mäkkým loptičkám a ľahkým plastovým paliciam ide o veľmi dostupnú a veľmi bezpečnú formu golfu. Golf je hra, ktorá sa dá hrať v škole, v telocvični a aj kdekoľvek v prírode. Súčasťou golfu je zdvorilé správanie, ktoré žiakov učí akceptovať pravidlá, rozvíja u nich komunikáciu so spoluhráčmi a učia sa vzájomnému porozumeniu.

Slovenská golfová asociácia
Hlavný koordinátor:
Tomáš Krištof

Cheer je cool

Cheerleading = šport vhodný rovnako pre chlapcov aj dievčatá, ktorý zapája do aktivity všetky deti z triedy, nezávisle na ich fyzickej pripravenosti. Zábavným spôsobom vytvára medzi deťmi pocit dôvery a zodpovednosti za spoločný výsledok tímu, učí ich spolupracovať a pomáhať si navzájom. Rozvíja základné pohybové schopnosti, rozvíja obratnosť, koordináciu, gymnastické, silové aj tanečné zručnosti. Poskytuje škole skvelú príležitosť na vytvorenie školských športových klubov, ktoré zabezpečia prezentáciu školských aktivít alebo aj reprezentáciu školy v rámci športových súťaží školského športu. CHEER JE PROSTE COOL.

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenská cheerleading únia
Hlavný koordinátor:
Zuzana Niščáková

Stolný tenis do základných škôl

Stolný tenis je jeden z najrozšírenejších a najrýchlejších športov na svete, tešiaci sa veľkej obľube. Nemá prakticky žiadne kontraindikácie a každý sa môže naučiť hrať. Deti s nadšením udierajúce do lopty nielenže pocítia neporovnateľné potešenie, ale zároveň si budú môcť upevniť svoje fyzické a duševné zdravie. Stolný tenis rozvíja u detí nielen fyzické zdatnosti, ale aj logické herné myslenie, koncentráciu, individuálnu zodpovednosť a bojovnosť. Deti sa učia herným základom, alebo sa zdokonaľujú v technikách stolného tenisu.

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenský stolnotenisový zväz
Hlavný koordinátor:
Zuzana Perháčová

Tenis do škôl

Naším cieľom je umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry. MŠVVaŠ SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo tenis od školského roka 2008/2009 do štátneho a školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní na ZŠ.

Slovenský tenisový zväz
Hlavný koordinátor:
Rudolf Horváth

To nie je žiaden fór, aj ty môžeš dať gól

Prinášame inovatívny obsah prevedený kvalifikovanými trénermi prostredníctvom jednoduchých loptových hier a cvičení z oblasti LIFEKINETIK, pri ktorých sa spájajú cvičenia vnímania s nezvyčajnými vtipnými pohybmi. Žiaci budú vďaka týmto cvičeniam kreatívnejší, koncentrovanejší, výkonnejší a odolnejší voči stresu.

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenský zväz hádzanej
Hlavný koordinátor:
Barbora Lešková

KARATE - Zahraj si: UBRÁŇ SA!

Koncept „detskej sebaobrany“ sa skladá z viacerých bojových umení, ale bazálnu platformu tvorí jednoznačne karate – umenie prázdnej ruky. Výhodou modulu KARATE je široká ponuka možností aktívne sa hýbať, pričom deti naučíme základy blokov, úderov a kopov, zdokonalíme ich v obrane a súčasne ponúkneme možnosť porovnať sa s rovesníkmi v súťažnej dráhe “KARATE AGILITY”. Deti sa naučia riešiť nielen sporné situácie, ale v kritickom momente primerane zareagovať, či aplikovať pravidlá hry fair-play. Veríme, že ich duševná stránka môže byť obohatená o posilnenie vnútornej rovnováhy a rozvoj sebaregulácie.

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenský zväz karate
Hlavný koordinátor:
Kristína Macková

Tance do škôl

TANEC vždy bol a mal by zostať základnou súčasťou pohybového prejavu, pretože významne obohacuje a rozvíja rytmické, koordinačné a všestranné pohybové schopnosti detí a mládeže. Cieľom je rozvinúť a nasmerovať záujem o tanec v jeho širokej štýlovej, rytmickej a výrazovej rozmanitosti, motivovať a vytvoriť vzťah k tanečnému prejavu a improvizačnej tvorivosti, čomu pomôžu naši kvalitní športovo-taneční lektori. Tanec učí a rozvíja po telesnej, ale aj duševnej stránke, čoho zárukou budú kvalitní športovo-taneční lektori. Súčasťou modulu bude nácvik viacerých tanečných štýlov v ich základnej podobe (latino, disco, street, jazz, rockenrol…) a tie sa prepoja v záverečnej kombinácii a prezentácii, inej pre I. a II. stupeň ZŠ.

Urobte si hodiny z tohto modulu aj na vašej škole. Návod vo webinári TU.

Slovenský zväz tanečných športov
Hlavný koordinátor:
Hana Švehlová

Moduly 2023/2024